• Exkurze žáků 1.C v Dolních Vítkovicích

  1. 7. 2021 | Exkurze

  V rámci plánovaných exkurzí na konci školního roku 2020/2021 jsem zorganizoval exkurzi do národní kulturní památky v oblasti Dolních Vítkovic pro žáky své třídy 1. C, která byla velmi hodnotným doplněním učiva technických předmětů prvního ročníku.

  Průvodkyně nás kvalifikovaně seznámily s historií výroby surového železa ve Vítkovicích, která začala v roce 1872 a postupně se rozšiřovala z jedné až do šesti vysokých pecí. Výroba surového železa zde byla ukončena v roce 1998. Oblast je unikátní tím, že celý proces výroby a zpracování surového železa byl centralizován na velmi malé ploše cca 10 km2. Zahrnoval těžbu černého uhlí z dolu Hlubina, výrobu koksu v koksárenské baterii, jeho zhášení pod zhášecí věží, výrobu ocelárenského i slévárenského surového železa ve vysokých pecích a jejich další zpracování v hutních provozech – válcovnách hutních polotovarů a slévárnách šedé litiny včetně využití druhotných produktů – strusky a vysokopecního plynu, zahrnující jeho rafinaci v prašníku a dočištění vodním procesem a skladování v plynojemu.

  Navštívili jsme původní vysokou pec č. 1 – dnes shora uzavřenou vyhlídkou Bolt tower, na kterou nás vyvezl výtah, nahrazující původní zavážecí transportér, kterým se dopravovala vsázka do vysoké pece č. 1. Po vyhlídce, která nám nabídla panorama celé Ostravy, jsme postupovali cestou vsázky až do nístěje. Cestou jsme byli podrobně seznámeni s vysokopecními metalurgickými procesy a se všemi potřebnými zařízeními, které je umožňovaly řídit a realizovat, až po samotný odpich strusky a surového železa, včetně jejich hromadění do tzv. „Koliby“ a „Verči“, kterými byly transportovány k dalšímu zpracování.

  Žáci tak mohli poznat realitu nejen vysokopecních zařízení – jejich skladbu, rozměry a další parametry, ale získat i představu o infrastruktuře vysokopecního a hutního provozu, což jistě přispělo k upevnění jejich znalostí získaných v technických předmětech – hlavně v Úvodu do strojírenství, v Mechanice a v předmětu Strojní součásti a spoje.

   

  Ing. Břetislav Půda

  třídní učitel 1.C


  Nejnovější aktuality

  Skip to content