• Naše mise

    Naše mise

    „Úspěch není založen na tom, kolik toho víme, ale na tom, jak to dokážeme využít.“
    Naší vizí je rozvíjet uvědomělé a zodpovědné jedince, kteří usilují o maximální využití svého potenciálu a kteří dokáží využít své znalosti a dovednosti. Chceme rozvíjet žáky připravené vyrovnat se s měnícím se postmoderním a globalizovaným světem. Vzdělání chápeme jako široký pojem. Není postaveno jenom na konkrétních znalostech, ale na individuálním rozvoji každého žáka školy. Respektováním rozdílnosti žáků se nám daří lépe zapojit každého jednotlivce do vzdělávacího procesu. Dlouholetá zkušenost se vzděláváním a rychle se měnícím prostředím ukazuje, že podstatnější pro budoucí uplatnění žáků je rozvoj „soft-skills“ než konkrétních znalostí. Proto je pro nás důležitý osobnostní rozvoj žáků. Jako klíčovou kompetenci chápeme podnikavost. Právě podnikavost v sobě skrývá schopnost efektivně a účelně se přizpůsobit měnícím se podmínkám.Škola klade důraz na vzájemný respekt všech zúčastněných. Právě tato skutečnost se pozitivně odráží na klimatu školy, vztahů mezi učiteli, žáky a rodiči.Jako klíčovou úlohu školy pro blízký region chápeme vysoký standard odbornosti ve všech oblastech, kterými se škola zabývá (automotive, strojírenství, IT, elektrotechnika a ekonomika). Usilujeme o dlouhodobý systematický přenos know-how ze soukromého sektoru do vzdělávání tak, abychom udrželi aktuálnost výuky. Chceme, aby absolventi školy byli při své práci nositeli inovací a měli znalosti aktuálních technologií.Dlouhodobě zvyšujeme důraz na výuku odborné angličtiny, kterou chápeme jako jeden z kritických prvků úspěchu budoucích absolventů naší školy.

    Skip to content