• Ochrana oznamovatelů

  Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, se sídlem Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál, jako povinný subjekt dle  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (dále jen „směrnice o ochraně oznamovatele“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých je možno podat oznámení o porušení práva Unie. 

  Oblasti působnosti dle směrnice o ochraně oznamovatele a práva oznamovatele

  1. Směrnice o ochraně oznamovatele se vztahuje k následujícím oblastem:
   1. zadávání veřejných zakázek;
   2. finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
   3. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
   4. bezpečnost dopravy;
   5. ochrana životního prostředí;
   6. radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
   7. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
   8. veřejné zdraví;
   9. ochrana spotřebitele;
   10. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů;
   11. ochrana finančních zájmů Unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a blíže upřesněná v příslušných opatřeních Unie;
   12. porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.
  2. Oznamovatel, který má důvodné podezření, že v rámci organizace, ve které je zaměstnán, dochází k protiprávnímu jednání či jinému porušování povinností v rámci oblasti působnosti směrnice, má možnost oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření. Právo podat oznámení se nevztahuje na zaměstnance těch subjektů, které jsou s SPŠ a OA, Bruntál ve smluvním nebo tomu obdobném vztahu.
  3. Oznamovatel má právo volby. Pro podání oznámení může využít vnitřní oznamovací systém, externí oznamovací systém, nebo učiní oznámení prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení.
  4. Oznamovatel má právo na ochranu, pokud podal oznámení prostřednictvím jednoho z oznamovacích systému. Oznamovateli je zaručena maximální možná míra ochrany, zejména pak zajištění anonymity a zajištění důvěrnosti informací uvedených v oznámení.
  5. Oznamovatel má právo být vyrozuměn o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí povinným subjektem.
  6. Oznamovatel má právo být informován o výsledku šetření podaného oznámení, navrhovaných opatřeních, pokud se prokázalo, že oznámení bylo důvodné a to do 3 měsíců od podání oznámení. Povinnost informovat oznamovatele dle předchozí věty se vztahuje i na situaci, kdy příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné.

  Způsob podání oznámení

  Oznámení lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:

  1. osobně v budově SPŠ a OA, Bruntál, a to po dohodě s příslušnou osobou.
  2. písemně na podatelně školy. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT“;
  3. telefonicky na telefonní lince: 555 559 777
  4. elektronicky na e‑mailové adrese bazalova@spsoa.cz

  Obsah oznámení

  Obsahem oznámení je zejména:

  1. datum podání oznámení;
  2. jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele;
  3. oblast působnosti dle směrnice (viz – Oblast působnosti);
  4. shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je‑li jejich totožnost známa;
  5. důkazy, na jejichž základě je podáváno oznámení.

  Příslušná osoba

  Příslušnou osobou je Bc. Andrea Bazalová.

   

  Skip to content