• Ochrana osobních údajů

  Informace o zpracování osobních údajů

  Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, se sídlem Kavalcova 814/1, Bruntál, 79201, IČO: 00601322 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

  Osobní údaje zpracovává správce pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

   

  Práva subjektu údajů

  • požadovat od správce informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných správcem;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů správcem;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) správci;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.

   

  Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

  Jobman s.r.o.

  se sídlem Livornská 449, Praha – 109 00,
  IČO: 27177726,
  doručovací / komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, Praha – 10,
  email: dpo@dpohotline.cz,
  telefon: +420 910 120 377,
  datová schránka: tkyd8fz

  Na uvedeném e-mailu lze pověřence rovněž kontaktovat. Vzhledem k velkému počtu organizací, pro které pověřenec funkci vykonává, Vás žádáme, abyste pro účely komunikace s pověřencem přednostně využívali tohoto e-mailu.

   

  Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů, právních důvodech zpracování a době jejich uchování

  Účel zpracování Subjekt údajů Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců Doba uchování
  Zajištění přijímání ke vzdělávání ve střední škole Žák Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní občanství, místo trvalého pobytu, místo pobytu (u cizinců), adresa pro doručování, název a adresa školy, kam se uchazeč/žák hlásí, obor vzdělání, do kterého se uchazeč/žák hlásí, forma vzdělávání oboru vzdělání, kam se uchazeč/žák hlásí, závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání na základě lékařského posudku, informace o schopnostech, vědomostech, zájmech uchazeče/žáka, stupeň podpůrných opatření, datum, ke kterému byl žák přijat ke vzdělávání Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č.  561/2004 Sb., školský zákon, vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, vyhlášky č.  8/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád Správce předává Centru pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT) 10 let
  Zákonný zástupce Jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování, telefonní spojení, email, datová schránka
  Průběh středního vzdělávání Žák Jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo žákovi přiděleno, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li žák na území České republiky, údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání, obor, formu a délku vzdělávání, datum zahájení vzdělávání ve škole, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk, údaje o znevýhodnění žáka, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, datum ukončení vzdělávání ve škole; údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední škole ukončeno Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č.   561/2004 Sb., školský zákon, vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, vyhlášky č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení, vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Správce předává Centru pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT)

  Správce předává v žádosti o přezkoumání MŠMT nebo krajskému úřadu

  1 až 10 let dle jednotlivých zpracování a spisového a skartačního řádu
  Zákonný zástupce Jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresa pro doručování písemností, telefonické spojení
  Ukončování středního vzdělání s maturitní zkouškou Žák Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození státní občanství, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu nebo adresa pro doručování, třída, obor, forma, zaměření a délka vzdělávacího programu, zkušební předměty, ze kterých bude konat MZ, kategorie a uzpůsobení a výčet podmínek pro konání MZ, údaje o ŠPZ, údaje o hodnocení jednotlivých částí MZ, hodnocení v předmětech MZ, název, adresa školy, email, QR kód Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č.   561/2004 Sb., školský zákon, vyhlášky č. 3/2015 Sb. o některých dokladech o vzdělání, vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, vyhlášky č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení, vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, zákona č. 262/2006 Sb., správní řád a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Správce předává Centru pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT) poradenského zařízení

  Správce předává v žádosti o přezkoumání MŠMT nebo krajskému úřadu

  3 až 50 let dle jednotlivých zpracování a spisového a skartačního řádu
  Oprávněná osoba Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození státní občanství, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu nebo adresa pro doručování, zkušební předměty, ze kterých bude konat MZ, uzpůsobené podmínky zkoušky, údaje o výsledcích hodnocení v jednotlivých zkušebních předmětech, název a hodnocení jednotlivé zkoušky, údaje o získání alespoň základního vzdělání, název, adresa školy, email, telefon, QR kód, bankovní spojení (číslo účtu)
  Zajištění odborné praxe Žák Jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, název a adresa školy, doba trvání odborné praxe, telefonní číslo, plán praxe jednotlivých žáků Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č.   561/2004 Sb., školský zákon, vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce Správce předává fyzickým a právnickým osobám, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání Do 10 let dle jednotlivých zpracování a spisového a skartačního řádu
  Zástupce poskytovatele Jméno a příjmení
  Zaměstnanec Jméno a příjmení
  Vedení školní matriky Žák Jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo žákovi přiděleno, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li žák na území České republiky, údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání, obor, formu a délku vzdělávání, datum zahájení vzdělávání ve škole, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk, údaje o znevýhodnění žáka, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, datum ukončení vzdělávání ve škole; údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední škole ukončeno, zdravotní pojišťovna, číslo OP

  Výchovná opatření a hodnocení chování žáka, pokud se chování hodnotí, údaje o docházce do školy, přehled zameškaných vyučovacích hodin a neomluvených zameškaných vyučovacích hodin, podpůrná opatření poskytovaná školou nebo školským zařízením, informace o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

  Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č.   561/2004 Sb., školský zákon, vyhlášky č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky Správce předává údaje MŠMT, ČŠI, zřizovateli a dalším kontrolním orgánům Od 5 do 50 let dle jednotlivých zpracování a spisového a skartačního řádu
  Zákonný zástupce Jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, místo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefon, email, datová schránka
  Poskytování poradenských služeb Žák Jméno a příjmení, datum narození, věk v den vyšetření, bydliště, škola, údaje z vyšetření a stanoveným stupeň podpůrných opatření Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č.   561/2004 Sb., školský zákon, vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou Správce předává údaje CVVZ, ŠPZ Po dobu studia nebo po dobu uchování údajů ve školní matrice dle jednotlivých zpracování a spisového a skartačního řádu
  Zákonný zástupce žáka Jméno a příjmení
  Jazykové vzdělávání Žák Jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní občanství, adresa místa trvalého pobytu, popřípadě adresa bydliště, pokud účastník kurzu nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, údaje o vzdělání, číslo bankovního účtu, telefon, email, zdravotní pojišťovna Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č.   561/2004 Sb., školský zákon, vyhlášky č. 33/2005 Sb. o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách a vyhlášky č. 19/2014 Sb. o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou Správce předává u denního studia údaje MŠMT, zdravotní pojišťovna 2 roky,

  45 let protokoly SZ a záznamy o SJZ

  10 let záznamové archy kandidátů, nahrávky ústní zkoušky a podklady pro vydání duplikátu osvědčení u zkoušky z češtiny pro cizince

  Odpolední a večerní kurzy 3 roky pro neplátce DPH, 10 let pro plátce DPH

  Kurzista Jméno příjmení, adresa bydliště, datum narození, telefon, email
  Člen zkušební komise, zaměstnanec, lektor Jméno a příjmení, adresa místa trvalého pobytu, odborná kvalifikace datum narození, číslo bankovního účtu
  Zákonný zástupce Jméno a příjmení, adresa bydliště, telefon, email
  Realizace vzdělávání v programu Erasmus+ Žák Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, číslo OP, telefonní spojení email Veřejný zájem (vzdělávání EU) Předává se poskytovateli projektu ERASMUS+, Mobility Tool, webgate.ec.europa.eu

  Předává se do místa pobytu žáka v cizině v rámci projektu

  Po dobu vzdělávání
  Zákonný zástupce Jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu
  Rozhodování ve správním řízení Žák Jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č.   561/2004 Sb., školský zákon) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) Předává se zákonným zástupcům žáka, zletilým žákům 10 let
  Zákonný zástupce Jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, datová schránka
  Organizace sportovních kurzů, LVVZ, zahraničních stáží Žák Jméno a příjmení, datum narození, bydliště, místo pobytu v ČR nebo v cizině, telefon, email, číslo OP nebo číslo pasu

  Třída, ročník, podoba, písemný, zvukový nebo obrazový projev osobní povahy

  Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č.   561/2004 Sb., školský zákon, ŠVP Předává se dalším zpracovatelům (cestovní kanceláře, hotely apod.) Po dobu vzdělávání
  Zákonný zástupce Jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, telefon, email
  Prezentace školy a zachycení její historie Žák, zákonný zástupce, třetí osoby Jméno a příjmení, třída, ročník, obor, podoba, písemný, zvukový a obrazový projev osobní povahy Oprávněný zájem školy při běžné prezentaci své činnosti a zobrazení historie Široká veřejnost prostřednictvím médií Po dobu vzdělávání, zobrazení historie školy po dobu 10 let po ukončení vzdělávání
  Zaměstnanec Jméno a příjmení, pracovní pozice, firemní telefon, email
  Zajištění školního stravování a stravování třetích osob Žák, zaměstnanec Jméno a příjmení, bydliště, bankovní účet, email, telefon, číslo čipu Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č.   561/2004 Sb., školský zákon a vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování Nepředává se 3 roky
  Cizí strávník Jméno a příjmení
  Ubytování žáků a třetích osob v domově mládeže Žák Jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefon, číslo OP, číslo čipu Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č.   561/2004 Sb., školský zákon a vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

  Zpracování v rozsahu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a § 3019 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

  Nepředává se Po celou dobu studia

  Domovní kniha 6 let po posledním záznamu

  Zákonný zástupce Jméno a příjmení, trvalé bydliště, telefon
  Třetí osoby ubytované za úplatu Jméno a příjmení, doba ubytování, státní občanství u cizinců, účel pobytu, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo OP nebo cestovního dokladu fyzické osoby, číslo víza u cizinců Policie ČR u cizinců, Magistrát FM ve vztahu k úhradě rekreačního poplatku
  Výběrová řízení do zaměstnání Uchazeč o zaměstnání Jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, telefon, email, řidičské oprávnění, jazykové znalosti, údaje z celoživotního vzdělávání a dosavadní praxe Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a zákona 564/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

  Nezbytné jednání před vznikem pracovního poměru

  Nepředává se 2 roky
  Vedení pracovněprávní a mzdové agendy Zaměstnanec Jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště

  Datum a místo narození, všechna dřívější příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu, byl-li občan účasten důchodového pojištění v cizině a zaměstnavatel je jeho prvním zaměstnavatelem po ukončení důchodového pojištění v cizině, rovněž údaj o názvu a adrese cizozemského nositele pojištění a cizozemském čísle pojištění

  Vzdělání, údaje o předchozí praxi, přehled o mateřské a rodičovské dovolení, přehled o vojenské a civilní službě

  Druh pobíraného důchodu

  Počet dětí

  Zdravotní znevýhodnění

  Zdravotní pojišťovna

  Příjmení a jméno manžela, manželky, název a adresa zaměstnavatele, jméno, příjmení a rodné číslo dítěte

  Údaje o platu, bezúhonnosti

  Telefon, firemní email

  Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákona č. 564/2004 Sb., o pedagogických pracovnících,

  Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád a zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení a zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád

  Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č.   582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

  Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, a zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

  Zpracování k uzavření smlouvy se subjektem údajů

  Správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna, finanční správa a další úřady 5, 10, 50 let
  Manžel, registrovaný partner, děti jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště
  Vzdělávání zaměstnanců Zaměstnanec Jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště, telefon, email Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 564/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Akreditovaná pracoviště pro DVPP a další vzdělávací instituce Po dobu trvání pracovního poměru a poté 5 let
  Vedení evidence docházky a pracovní doby Zaměstnanec Jméno a příjmení, údaje o absenci, příplatcích a rozvržení pracovní doby, ID Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 564/2004 Sb., o pedagogických pracovnících Nepředává se Po dobu trvání pracovního poměru a poté 3 roky
  Ochrana majetku Osoby pohybující se ve sledovaných prostorech, žáci, zaměstnanci, zákonní zástupci, cizí osoby Podoba a pohyb subjektu údajů Oprávněný zájem školy k ochraně majetku Nepředává se Záznam ve smyčce cca 10 dní
  Zajištění úkolů škola v oblasti BOZ, BOZP, pojistných událostí a úrazů Žák, zaměstnanec, další zúčastněná osoba Jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného, popis úrazu, popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události, zda a kým byl úraz ošetřen, podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, který provedl zápis do knihy úrazů, další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhlášky š. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů a nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu U žáka ČŠI, zdravotní pojišťovna případně Policie ČR

  U zaměstnance záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím (Policii ČR, oblastnímu inspektorátu práce, zdravotní pojišťovně, případně rodinným příslušníkům)

  lékař poskytující pracovnělékařskou péči

  pojišťovna zabezpečující zákonné pojištění

  5 až 10 let
  Zaměstnanec, další zúčastněná osoba -Jméno, popřípadě jména, a příjmení úrazem postiženého zaměstnance, datum a hodinu úrazu, místo, kde k úrazu došlo, činnost, při níž k úrazu došlo, počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu, celkový počet zraněných osob, druh zranění a zraněná část těla, popis úrazového děje, druh úrazu, zdroj úrazu, příčiny úrazu, jména svědků úrazu, jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal
  Vedení účetnictví příspěvkové organizace Fyzické osoby v příslušných účetních záznamech jméno, příjmení, datum narození, adresa sídla nebo adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, IČ, DIČ (rodné číslo), pracovní pozice, telefon, email, číslo účtu, datová schránka Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zřizovatel, MVČR registr smluv, Finanční úřad, a další úřady a instituce ze zákona 3, 5, 10, 15 let
  Smluvní vztahy a doplňková činnost organizace Fyzické osoby v příslušných smluvních vztazích Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, telefon, email, číslo účtu Přijetí objednávky, přihlášky a plnění smlouvy podle zákona č. 89/2012 občanský zákoník Nepředává se 3 až 15 let
  Projekty, žádosti o dotace Fyzické osoby v právním jednání za školu, fyzické osoby případného zprostředkovatele, osoby z cílových skupin, osoby smluvních partnerů jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo občanského průkazu, číslo cestovního pasu, funkční náplň, mzdové údaje, tel. číslo, e-mailová adresa, údaje z veřejně přístupných evidencí, IČ, DIČ Zpracování je nezbytné pro evidenci účastníků projektů ESF, dotací a projektů MSK, šablony MŠMT Poskytovatel příslušného dotačního programu,

  kontrolní orgány pro projekty

  Po dobu realizace projektů, dobu jejich udržitelnosti, archivace po dobu dle poskytovatelem dotace
  Skip to content