• Počítačová technika a robotika

  Základní informace

  STUDIJNÍ OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (KKOV: 18-20-M/01)

  Všechna zaměření v rámci oboru Informační technologie, vychází ze společného vzdělávacího základu. Každý absolvent se kromě všeobecně vzdělávacích předmětů seznámí se všemi stěžejními oblastmi v rámci IT. Jsou to oblasti:

  • operační systémy,
  • hardware,
  • robotika,
  • počítačovou grafika,
  • elektrotechnika,
  • počítačové sítě,
  • programování.

   

  Dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (NV č. 211/2010 Sb.) sdělujeme, že příslušný obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

  Obsah zaměření

  Žák si volí své zaměření na začátku čtvrtého ročníku. Žák při volbě tohoto zaměření navazuje na předměty věnované robotice a počítačové technice. Prohloubí si znalosti v oblasti automatizace a automatizačních systémů.

  Žáci si mohou volit ve třetím a čtvrtém ročníku také předměty, které spadají do jiných zaměření. Jsou to předměty:

  • mobilní aplikace,
  • programové vybavení,
  • průmyslová elektrotechnika,
  • objektově orientované programování.

  Tato volba nemá vliv na zvolené zaměření.

  Učební plán

  Učební plán od 1. 9. 2018
  18 – 20 – M/01 Infornační technologie
  Zaměření: Počítačové sítě, Počítačová technika a robotika, Informační systémy
  Kategorie a názvy předmětů 1.roč 2.roč 3.roč 4.roč Celkem
  2018 2019 2020 2021
  A. Povinné vyučovací předměty
  Všeobecně vzdělávací předměty
  Jazykové a estetické vzdělávání
  Český jazyk a literatura 2 3 3 2 10
  Anglický jazyk 3 3 3 2 11
  Seminář z českého jazyka 3 3
  Společenskovědní vzdělávání
  Základy společenských věd 2 2 4
  Matematické vzdělávání
  Matematika 4 3 3 2 12
  Přírodovědné vzdělávání
  Fyzika 2 2 2 6
  Chemie a ekologie 2 2
  Vzdělávání pro zdraví
  Tělesná výchova 2 2 2 2 8
  Povinně volitelný předmět
  Seminář z matematiky 3 3
  Seminář z anglického jazyka 3 3
  Seminář z něměckého jazyka (3)
  Seminář z podnikání (3)
  Seminář z fyziky (3)
  Vzdělávání v ICT
  Informační a komunikační technologie 2 3 5
  Digitální zpracování textu 2 2
  CELKEM VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ČÁST 21 18 13 17 69
  Odborné vzdělávací předměty
  Ekonomické vzdělávání
  Ekonomika 3 3
  Technické odborné předměty
  Hardware a operační systémy (M) 4 2 2 8
  Algoritmizace a programování 2 2 2 6
  Základy elektrotechniky 2 2
  Grafika a multimedia (M) 2 2 4
  Volitelný odborný předmět (PEL, VPA) 2 3 5
  Profilové odborné předměty
  Databázové a informační systémy (M) 3 3
  Počítačové sítě (M) 3 3 6
  Robotika (M) 2 2 3 7
  Volitelný profilový předmět (HOS, GAM) 4 4
  Volitelný profilový předmět (DIS, LAN, ROB) 3 3
  Učební praxe
  Praxe 2 2 4
  Maturitní projekt (M) 3 2 5
  CELKEM ODBORNÁ ČÁST 10 15 20 15 60
  CELKEM 31 33 33 32 129
  B. Nepovinné vyučovací předměty
  Sportovní hry x x x x
  dělení hodin (maximum týdně) 52
  disponobilní hodiny 39
  minimálně  (cekem hodin) 128
  (M) – volitelný maturitní předmět
  PEL – Průmyslová elektronika
  VPA – Vývoj programových aplikací
  DIS – Databázové a informační systémy
  LAN – Počítačové sítě
  ROB – Robotika

  Odborné předměty

  Hardware a operační systémy

  • Předmět Hardware a operační systémy se zabývá architekturou počítačů, funkcí jednotlivých komponentů a periferií. Dalším zaměřením je praktická znalost instalace a konfigurace operačních systémů. Žáci získají dovednosti z diagnostiky, drobných oprav a správy počítačové techniky. Výuka předmětu probíhá v prvních třech ročnících. Ve čtvrtém ročníku je pak možnost si Hardware a operační systémy zvolit jako odborný volitelný předmět.

  Algoritmizace a programování

  • Předmět Algoritmizace a programování je koncipován tak, aby se žák seznámil se základními i pokročilými konstrukcemi objektově orientovaného programování. Součástí výuky jsou výstupy programů pro konzolové aplikace, okenní aplikace a herní aplikace. Výuka probíhá v programovacím jazyce Java a začíná v prvním ročníku a pokračuje až do třetího ročníku.

  Základy elektrotechniky

  • Předmět Základy elektrotechniky je zaměřen na základní elektrické prvky a obvody. Žáci se seznámí se  základními zákony a jednoduchými výpočty v elektrotechnice. Dále získají informace o jednotlivých součástkách používaných v elektronice, počítačové technice a robotice. Výuka předmětu probíhá ve druhém ročníku.

  Grafika a multimédia

  • Předmět Grafika a multimédia je rozvržen především do oblastí rastrové grafiky, vektorové grafiky, videotvorby, 3D grafiky včetně práce v herním engine Unreal. Při výuce jsou využívány především produkty od společností Adobe, Maxon a BlackMagic. Ve výuce žáci pracují na konkrétních příkladech z praxe. Výuka předmětu probíhá ve druhém a třetím ročníku. Ve čtvrtém ročníku je pak možnost si Grafiku a multimédia zvolit jako odborný volitelný předmět.

  Průmyslová elektronika

  • Předmět Průmyslová elektronika se zaměřuje na znalosti a dovednosti v oblasti elektrotechnických prvků, materiálů a technologických postupů a to jak v oblasti moderních elektroinstalací tak průmyslové elektroniky. Žáci se dále seznámí se základy akustiky a průmyslového zpracování obrazu. Výuka předmětu probíhá ve třetím a čtvrtém ročníku formou volitelného odborného předmětu.

  Vývoj programových aplikací

  • Předmět Vývoj programových aplikací se  zaměřuje na praktické programování v objektově orientovaných jazycích. Žáci programují aplikace pro mobilní zařízení, pro embedded zařízení a herní Unreal engine. Jsou tak vedeni k dalšímu rozvoji abstraktního a analytického myšlení, správné formulaci a řešení konkrétního problému z různých oblastí programování. Výuka předmětu probíhá ve třetím a čtvrtém ročníku formou volitelného odborného předmětu.

  Databázové a informační systémy

  • Předmět Databázové a informační systémy provádí žáka především studiem relačních databází a programováním dynamických webových aplikací v jazyce PHP. Podstatnou roli ve výuce hraje také datové modelování a další disciplíny softwarového inženýrství. Cílem je naučit žáky dovednostem potřebným pro samostatný vývoj jednoduchých aplikací a tvorbu webových stránek. Výuka probíhá ve třetím ročníku. Ve čtvrtém ročníku je pak možnost si Databázové a informační systémy zvolit jako maturitní profilový předmět.

  Počítačové sítě

  • Předmět Počítačové sítě je koncipován tak, aby žáci zvládli základní dovednosti v oblasti počítačových sítí. Výuka se zaměřuje na problematiku nastavení síťových zařízení pro pevné a bezdrátové sítě. V průběhu studia mají žáci možnost získat certifikáty v rámci mezinárodního programu Cisco Networking Academy. Výuka probíhá ve druhém a třetím ročníku. Ve čtvrtém ročníku je pak možnost si Počítačové sítě zvolit jako maturitní profilový předmět.

  Robotika

  • Předmět Robotika si klade za cíl vytvořit u žáků vstupní informace a dovednosti ze světa robotů, moderních řídicích systémů, automatizace, jejich vlastností a možností využití. Zaměřuje se podrobněji na jednotlivé oblasti, jako jsou napájecí zdroje, senzory, pohonné jednotky, programovatelné automaty a další. Stranou nezůstává ani oblast zabezpečení robotizovaných pracovišť nebo hledání a odstraňování poruch. Výuka předmětu probíhá v prvních třech ročnících. Ve čtvrtém ročníku je pak možnost si Robotiku zvolit jako maturitní profilový předmět.

  Praxe

  • Předmět Praxe vede žáky k praktickému ověření a aplikaci svých nabytých vědomostí z teoretických předmětů. Při praktických činnostech žáci získávají nové poznatky a zkušenosti založené na konkrétních situacích vznikajících při realizaci zadaných úkolů. Seznámí se zásadami bezpečnosti práce, hygienickými a požárními normami a získají zkušenosti v oblasti profesní komunikace. Výuka probíhá v prvním a druhém ročníku, potom pokračuje v předmětu Maturitní projekt.

  Maturitní projekt

  • V předmětu Maturitní projekt žáci postupně zpracovávají samostatné projekty z různých technických oblastí, na kterých se učí řešit konkrétní problémy, plánování činností, ekonomické náležitosti a tvorbu technické a výrobní dokumentace. Část projektů včetně maturitního projektu je zaměřena na praktickou realizaci dané úlohy. Výuka navazuje na předmět Praxe a probíhá ve třetím a čtvrtém ročníku.

  Skip to content