• CAD/CAM technologie

  Základní informace

  STUDIJNÍ OBOR: STROJÍRENSTVÍ  (23-41-M/01)

  Jedná se o čtyřletý studijní obor s maturitou, jeden z nejžádanějších na trhu práce. Obor je zaměřen na zvládnutí konstrukce, provoz a údržbu strojů a nástrojů s využitím výpočetní techniky, kreslení a čtení technických výkresů na počítači a programování CNC strojů. Obor je zaměřen na využití výpočetní techniky ve strojírenství.
  Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů se žák v rámci studia seznámí s následujícími oblastmi:

  • práce na CNC strojích,
  • tekutinové mechanismy,
  • robotika,
  • počítačová grafika,
  • elektrotechnika,
  • programování.

  Dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (NV č. 211/2010 Sb.) sdělujeme, že příslušný obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

  Obsah zaměření

  Po získání základních odborných poznatků z oboru strojírenství se žáci naučí pracovat v CAD/CAM systémech – jedná se o počítačový grafický návrh součástí popřípadě sestav v aplikacích SolidWorks. Seznámí se s obsluhou CNC strojů HEIDENHAIN a FANUC. Na těchto strojích pak mohou navržené součásti vyrobit, ve školních dílnách získají žáci praktické dovednosti.

  Výuka dále obsahuje základní informace z oblasti teorie tekutinových mechanismů i seznámení s využitím průmyslových robotů a manipulátorů v automatizované a robotizované výrobě.

  Učební plán

  Učební plán od 1. 9. 2018
  23 – 41 – M/01 Strojírenství
  Zaměření: CAD/CAM technologie
  Kategorie a názvy předmětů 1.roč 2.roč 3.roč 4.roč Celkem
  2018 2019 2020 2021
  A. Povinné vyučovací předměty
  Všeobecně vzdělávací předměty
  Jazykové a estetické vzdělávání
  Český jazyk a literatura 2 3 3 2 10
  Anglický jazyk 3 3 3 2 11
  Seminář z českého jazyka 3 3
  Společenskovědní vzdělávání
  Základy společenských věd 2 2 4
  Matematické vzdělávání
  Matematika 4 3 3 2 12
  Přírodovědné vzdělávání
  Fyzika 2 2 2 6
  Chemie a ekologie 2 2
  Vzdělávání pro zdraví
  Tělesná výchova 2 2 2 2 8
  Povinně volitelný předmět
  Seminář z matematiky 3 3
  Seminář z anglického jazyka 3 3
  Seminář z něměckého jazyka (3)
  Seminář z podnikání (3)
  Seminář z fyziky (3)
  Vzdělávání v ICT
  Informační a komunikační technologie 2 3 5
  Digitální zpracování textu 2 2
  CELKEM VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ČÁST 21 18 13 17 69
  Odborné vzdělávací předměty
  Ekonomické vzdělávání
  Ekonomika 3 3
  Odborné předměty
  Úvod do strojírenství 2 2
  Technická dokumentace a konstrukční modelování (M) 2 2 2 2 8
  Kontrola a měření 2 2 4
  Mechanika 2 2 2 6
  Strojní součástí a spoje 2 2 4
  Stavba a provoz strojů (M) 3 3 6
  Automatizace 2 2 4
  Učební praxe
  Praxe 3 3 3 3 12
  Strojírenská technologie (M) 2 2 2 6
  Maturitní projekt (M) 3 2 5
  CELKEM ODBORNÁ ČÁST 11 15 19 15 60
  CELKEM 32 33 32 32 129
  B. Nepovinné vyučovací předměty
  Sportovní hry x x x x
  dělení hodin (maximum týdně) 52
  disponobilní hodiny 28
  minimálně  (cekem hodin) 128
  (M) – volitelný maturitní předmět

  Odborné předměty

  Úvod do strojírenství

  • Předmět se vyučuje v 1. ročníku. Žák při studiu získá základní znalosti a informace o technických materiálech, o jejich rozdělení, výrobě, vlastnostech a jejich zkoušení, dále o vnitřní stavbě, označování podle norem a o základech mechanického a tepelného zpracování. Žák získá pojmovou základnu technického vyjadřování, která je důležitá pro studium navazujících odborných předmětů. Naučí se pracovat s technickými informacemi, které využije v dalším studiu.

  Konstrukční modelování

  • Jedná se o profilový předmět studia, který je v 1. ročníku zaměřený na tvorbu a čtení výkresové dokumentace. V dalších ročnících se navazuje prací s programem SolidWorks. Žáci se naučí modelovat jednoduché součásti a sestavy. Po zvládnutí základní obsluhy programu budou modelovat i pokročilé sestavy.

  Metrologie ve strojírenství

  • Předmět metrologie se vyučuje ve 2. a 3. ročníku ve školní laboratoři, která je vybavena měřidly používanými ve strojírenské praxi. Žáci si osvojí dovednosti s jejich používáním. Kromě práce se základními měřidly se žáci seznamují také s testy materiálů, jako jsou tahové zkoušky, zkoušky tvrdosti, zkoušky vad materiálů atd. Žáci se naučí ovládat i měření na 3D měřicím souřadnicovém stroji.

  Mechanika

  • Tento technický předmět se vyučuje od 1. do 3. ročníku. Navazuje na učivo základní školy z předmětů matematika, chemie a fyzika s tím, že se propočítává statika, pružnost a pevnost jednotlivých materiálů vhodných pro reálnou výrobu ve strojírenství.

  Strojní součásti a spoje

  • Předmět se vyučuje v 1. a 2. ročníku. V předmětu se žáci naučí základní názvosloví strojních součástí a jejich spojů. Žák si osvojí pojmy související s normalizací, specifikací a lícováním strojních součástí. Získá představu o materiálech, ze kterých jsou vyrobeny, jak se zobrazují na technických výkresech a na co se používají. Poté se žáci věnují jednoduchým sestavám formou konstrukčních cvičení.

  Stavba a provoz strojů

  • Jedná se o maturitní předmět, který se vyučuje ve 3. a 4. ročníku. Rozvíjí technické znalosti, které žáci získali prakticky ve všech technických předmětech po dobu celého studia. Žák dokáže tyto poznatky aplikovat při návrhových výpočtech jednoduchých strojních celků a dokáže tyto celky konstruovat, tzn. zpracovávat jejich úplnou konstrukční dokumentaci.

  Praxe 

  • V průběhu studia si žáci postupně osvojují základní dovednosti o ručním zpracování technických materiálů. Poté získají dovednosti při práci na klasických obráběcích strojích. Ve vyšších ročnících je náplní předmětu seznámení se se základy programování CNC strojů. Po pochopení problematiky programování následuje tvorba programu pro CNC stroje a vlastní výroba navržené strojní součásti.

  Strojírenská technologie

  • Obsahem předmětu jsou technologie zpracování kovů formou slévání, tváření, svařování, pájení a obrábění včetně stanovení metod výrobních postupů a povrchových úprav.

  Maturitní projekt

  • Předmět řeší přípravu žáka na úspěšnou obhajobu ročníkového projektu u maturitní zkoušky. V rámci předmětu je řešena podpora žáků při psaní práce po formální stránce včetně všech náležitostí. Současně s tím mají žáci zajištěnu možnost konzultací prací po odborné stránce. (3 a 4. ročník)

  Skip to content