• Výsledky 1. kola přijímacího řízení

  Výsledky přijímacího řízení 2020/2021

  pro uchazeče se zahájením studia ve školním roce 2021/2022.

  Datum uveřejnění výsledků přijímacího řízení je stanoven 20. května 2021. 

  Výsledky jsou zveřejněny v sekci dokumenty: https://www.spsoa.cz/wp-content/uploads/2021/05/24357-Vysledky-2021.pdf

   

  Postup pro přijaté uchazeče

  Rozhodnutí o přijetí přijatý uchazeč neobdrží poštou (neposílá se poštou ani se nepředává jiným způsobem). 20. května 2021 je datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a je současně datum rozhodnutí o přijetí.

  Přijatí uchazeči odevzdají do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů zápisový lístek na sekretariát školy. Pro odevzdání zápisových lístků můžete využít prodloužených úředních hodin ve dnech 21. května a 3. června 2021 od 7:00 do 16:30 – na podatelně školy. Zápisový lístek lze ve stejné lhůtě zaslat doporučeně poštou na adresu školy. Odevzdáním zápisového lístku se přijatý uchazeč stává od 1. září 2021 žákem školy.

  Neodevzdá-li přijatý uchazeč zápisový lístek v uvedené lhůtě, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí (s uchazečem se dále nepočítá, protože nepotvrdil svůj zájem studovat na naší škole).

   

  Postup pro nepřijaté uchazeče

  Všem nepřijatým uchazečům bude zasláno poštou rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí se ukládá na České poště po dobu 10 dnů. Po této lhůtě je považováno za doručené a začíná běžet lhůta pro odvolání.

  Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání doručte osobně na podatelně školy nebo doporučeně poštou na adresu školy. Vzor odvolání je k dispozici zde.

   

  Nebyl jsem přijat z důvodu velkého počtu uchazečů, má smysl podávat odvolání? ANO!

  Systém přijímacího řízení je velmi složitý. I v letošním roce došlo ke stavu, kdy uchazeči, kteří by za normálních okolností mohli na naší škole studovat, nejsou přijati. Tento případ platí v tomto přijímacím řízení pro obory Strojírenství a Informační technologie. V seznamu přijatých žáků jsou uvedeni také uchazeči, kteří na vybraný obor nenastoupí (nedoručí zápisový lístek) – mají obor uvedený na druhém místě. Tito uchazeči „blokují“ místo těm, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, ale z kapacitních důvodů nemohli být přijati. Lze předpokládat, že takto blokovaných míst v oboru Strojírenství je celkem 9 míst a u oboru Informační technologie 8 míst.

   

  Nebyl jsem přijat a nesplnil jsem kritéria přijímacího řízení, jak mám postupovat?

  Bohužel v tomto případě nebude případnému odvolání vyhověno z důvodu nesplnění kritérií. Uchazeč nebude přijat ani po případném odvolání.

   

  Co mám dělat se zápisovým lístkem, když nejsem přijat(a)?

  Pokud jste nebyli přijati na obor, na který chcete nastoupit a byli jste přijati na jiný obor (na jakékoli škole), odevzdejte zápisový lístek na tu školu, kde jste byli přijati. V případě, že budete přijati na odvolání, můžete si vzít zápisový lístek zpět.

   

  Potřebujete poradit?

  Nebojte se napsat mail nebo zavolat.

  RNDr. Iva Muchová               Ing. Jan Meca

  muchova@spsoa.cz              meca@spsoa.cz

  +420 734 681 319                  +420 603 223 922

  Skip to content