• Výsledky 1. kola přijímacího řízení

  Výsledky přijímacího řízení 2022/2023

  pro uchazeče se zahájením studia ve školním roce 2023/2024.

  Datum uveřejnění výsledků přijímacího řízení je stanoveno na 28. dubna 2023. 

  Výsledky budou zveřejněny v sekci Dokumenty.

   

  Postup pro přijaté uchazeče

  Rozhodnutí o přijetí přijatý uchazeč neobdrží poštou (neposílá se poštou ani se nepředává jiným způsobem). Centrum zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce 28. dubna 2023.  Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem.

  Přijatí uchazeči odevzdají do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů zápisový lístek na sekretariát školy. Zápisový lístek lze ve stejné lhůtě zaslat doporučeně poštou na adresu školy. Odevzdáním zápisového lístku se přijatý uchazeč stává od 1. září 2023 žákem školy.

  Neodevzdá-li přijatý uchazeč zápisový lístek v uvedené lhůtě, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí (s uchazečem se dále nepočítá, protože nepotvrdil svůj zájem studovat na naší škole).

   

  Postup pro nepřijaté uchazeče

  Všem nepřijatým uchazečům bude zasláno poštou rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí se ukládá na České poště po dobu 10 dnů. Po této lhůtě je považováno za doručené a začíná běžet lhůta pro odvolání.

  Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání doručte osobně na podatelně školy nebo doporučeně poštou na adresu školy. Vzor odvolání je k dispozici zde.

   

  Nebyl jsem přijat z důvodu velkého počtu uchazečů, má smysl podávat odvolání? ANO!

  Systém přijímacího řízení je velmi složitý. I v letošním roce došlo ke stavu, kdy uchazeči, kteří by za normálních okolností mohli na naší škole studovat, nejsou přijati. Tento případ platí v tomto přijímacím řízení pro obory Strojírenství a Informační technologie. V seznamu přijatých žáků jsou uvedeni také uchazeči, kteří na vybraný obor nenastoupí (nedoručí zápisový lístek) – mají obor uvedený na druhém místě. Tito uchazeči „blokují“ místo těm, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, ale z kapacitních důvodů nemohli být přijati. Lze předpokládat, že takto blokovaných míst v oboru Strojírenství je celkem 9 míst a u oboru Informační technologie 8 míst.

   

  Nebyl jsem přijat a nesplnil jsem kritéria přijímacího řízení, jak mám postupovat?

  Bohužel v tomto případě nebude případnému odvolání vyhověno z důvodu nesplnění kritérií. Uchazeč nebude přijat ani po případném odvolání.

   

  Co mám dělat se zápisovým lístkem, když nejsem přijat(a)?

  Pokud jste nebyli přijati na obor, na který chcete nastoupit a byli jste přijati na jiný obor (na jakékoli škole), odevzdejte zápisový lístek na tu školu, kde jste byli přijati. V případě, že budete přijati na odvolání, můžete si vzít zápisový lístek zpět.

   

  Potřebujete poradit?

  Nebojte se napsat mail nebo zavolat.

  RNDr. Iva Muchová               Ing. Jan Meca

  muchova@spsoa.cz              meca@spsoa.cz

  +420 734 681 319                  +420 603 223 922

  Skip to content