• Školní parlament

  ŠKOLNÍ PARLAMENT

  Je tvořen jedním zástupcem jednotlivých tříd školy. Vedením školního parlamentu je pověřen učitel školy.

   

  Cíle školního parlamentu

  Prostřednictvím školního parlamentu se snažíme zlepšit vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi spolužáky v daném třídním kolektivu, učiteli, ostatními zaměstnanci školy. Školní parlament dává možnost žákům, prostřednictvím svých zástupců, zapojení do života školy. Školní parlament předkládá podněty, návrhy a otázky vedení školy a učitelům. Vzájemnou spoluprací je snaha o optimální řešení problémů ve škole.

   

  Stanovy školního parlamentu

  1. Zástupci jednotlivých tříd (zastupitelé) jsou voleni hlasováním žáků daných tříd, každý žák má ve volbě jeden hlas. Každá třída volí tajnou volbou jednoho zástupce.
  2. Zastupitelé jsou voleni jednou ročně, pokud není jejich mandát předčasně ukončen.
  3. Zastupitelem třídy v parlamentu se může stát kterýkoliv žák třídy.
  4. Školní parlament se schází 3 – 4 krát ročně, popřípadě podle potřeby. Účast zastupitelů je povinná.
  5. V případě absence na zasedání školního parlamentu je třeba omluva podle pravidel Školního řádu Střední průmyslové školy a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvkové organizace.
  6. Každý zastupitel je odvolatelný, může být hlasováním ve třídě nahrazen jiným členem (z důvodu neplnění svých povinností, velmi časté absence na zasedání apod.).
  7. Všichni zastupitelé mají rovnoprávné postavení, při hlasování má každý člen jeden hlas.
  8. Z každého zasedání je pořízena zpráva, která je dána na vědomí vedení školy.
  9. Školní parlament nezasahuje do záležitostí, které jsou v pravomoci ředitele školy.
  10. V případě, že školní parlament neplní svou funkci nebo je zcela formální, může být jeho činnost ukončena ředitelem školy.

   

  Povinnosti zastupitelů školního parlamentu

  • Zástupci tříd jsou povinni informovat své spolužáky v rámci třídnických hodin o průběhu jednání parlamentu a sdělit výsledky návrhů, požadavků či jiných rozhodnutí.
  • Dotazy a návrhy zastupitelů jsou předkládány v souvislosti s chodem školy, písemně, nejméně 5 pracovních dnů před zasedáním parlamentu.
  • Každý zastupitel musí respektovat případné zamítnutí předložených návrhů ředitelem školy.
  • Na zasedání parlamentu předkládá zastupitel i návrhy svých spolužáků.
  • Každý zastupitel konzultuje problémy se svými spolužáky.
  • Každý zastupitel svolá mimořádné zasedání parlamentu, pokud je o to požádán více než 50 % žáků třídy pro vyřešení problému ve škole.

   

  Práva zastupitelů školního parlamentu

  • Vznášet dotazy v případě nejasností ohledně výuky nebo provozu školy.
  • Seznámit se s výsledky každého projednávaného návrhu nebo připomínky.
  • Vyslovit svůj názor.
  • Spolupracovat se třídou.
  • Spolupracovat se zástupci žáků, kteří jsou ve Školské radě Střední průmyslové školy a Obchodní akademie, Bruntál, p.o.

  Ing. Jan Meca

  ředitel školy

   

  ŠKOLNÍ PARLAMENT (září 2020 – červen 2021)

  Dne 10. 9. 2020 proběhla ustavující schůze školního parlamentu, kde byli ustanoveni zástupci jednotlivých tříd – dle níže uvedeného seznamu. Zástupci tříd byli zvoleni v řádných školních volbách.

  FB odkaz: https://www.facebook.com/groups/230487577485113/

   

   Třída  Jméno, příjmení
   1.A Dohnalová, Kavalová
   1.B Holub, Valenta
   1.C Vývoda, Kameník
   1.D Klaus, Konvalinka
   2.A Pánek, Lačíková
   2.B Lavrenčík, Smažinka
   2.C Mikulka, Hanus
   2.D Vankát, Křištof
   3.A Dočková, Kučera
   3.B / 3.C Vavrečka, Böhm

  Přecechtěl, Hrnčíř

   3.D Dvorský, Berčík
   4.A Bajcar, Králová
   4.B / 4.C Slavík, Socha

  Frank, Renda

   4.D Pajunčík, Buček
   1.E

  2.E

  Matysík, Lukeš

  Stehlík, Rychtár

   

  _____________                                                                                             _______________

  Ing. Jan Meca                                                                                      Mgr. Táňa Brňáková

  ředitel školy                                                                                koordinátor školního parlamentu

  Skip to content