• Finanční trhy

  Základní informace

  STUDIJNÍ OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE (63-41-M/02)

  Čtyřletý studijní obor s maturitou. Kromě všeobecného vzdělání s důrazem na výuku 2 cizích jazyků se studium orientuje na aktuální ekonomické vzdělání v těchto oblastech:

  • podniková ekonomika,
  • personalistika a mzdy,
  • finanční gramotnost,
  • účetnictví a daňová evidence,
  • právo,
  • vedení kompletní podnikové agendy na PC.

   

  Dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (NV č. 211/2010 Sb.) sdělujeme, že příslušný obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

  Obsah zaměření

  Program finančního vzdělávání se profiluje ve 3. a 4. ročníku. Základní rozsah gramotnosti v tomto oboru se rozšiřuje o předmět finanční trhy. V jeho rámci studenti navštíví Českou národní banku, burzu cenných papírů a další finanční instituce. Pomocí počítačových simulací hospodaří s osobními i podnikovými financemi. Sestavují podnikatelský plán, osobní rozpočet a provádí finanční analýzu. V průběhu studia student získá znalosti a odborné dovednosti v těchto oborech:

  • bankovnictví,
  • pojišťovnictví,
  • osobní a podnikové finance,
  • finanční produkty a cenné papíry,
  • burzovnictví.

  Učební plán

  Učební plán od 1. 9. 2018
  63 – 41 – M/02 Obchodní akademie
  Zaměření: Finanční trhy, Právo a daně
  Kategorie a názvy předmětů 1.roč 2.roč 3.roč 4.roč Celkem
  2018 2019 2020 2021
  A. Povinné vyučovací předměty
  Všeobecně vzdělávací předměty
  Jazykové a estetické vzdělávání
  Český jazyk a literatura 2 3 3 2 10
  Anglický jazyk 3 3 3 2 11
  Německý jazyk 2 2 2 2 8
  Seminář z českého jazyka 3 3
  Společenskovědní vzdělávání
  Základy společenských věd 2 2 4
  Matematické vzdělávání
  Matematika 4 3 3 2 12
  Přírodovědné vzdělávání
  Fyzika 2 2
  Chemie a ekologie 2 2
  Vzdělávání pro zdraví
  Tělesná výchova 2 2 2 2 8
  Povinně volitelný předmět
  Seminář z matematiky 3 3
  Seminář z anglického jazyka 3 3
  Seminář z něměckého jazyka (3)
  Seminář z podnikání (3)
  Seminář z fyziky (3)
  Vzdělávání v ICT
  Informační a komunikační technologie 2 3 5
  Digitální zpracování textu 2 2
  CELKEM VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ČÁST 23 18 13 19 73
  Odborné vzdělávací předměty
  Ekonomické vzdělávání
  Písemná a ústní komunikace 4 4
  Ekonomika (M) 2 2 2 3 9
  Finance (M) 2 2 2 3 9
  Účetnictví (M) 3 3 3 9
  Hospodářské výpočty a statistika 3 3
  Fiktivní firma 2 3 5
  Mediální a propagační tvorba 2 2
  Hospodářský zeměpis 2 2
  Volitelné profilové odborné předměty
  Volitelný profilový předmět Právo a daně (M) 3 2 5
  Volitelný profilový předmět Finanční trhy (M) (3) (2)
  Volitelný profilový předmět Zbožíznalství 2 2
  Volitelný profilový předmět Management (2)
  Učební praxe
  Praxe 6 6
  CELKEM ODBORNÁ ČÁST 9 15 19 13 56
  CELKEM 32 33 32 32 129
  B. Nepovinné vyučovací předměty
  Sportovní hry x x x x
  dělení hodin (maximum týdně) 52
  disponobilní hodiny 35
  minimálně  (cekem hodin) 128
  (M) – volitelný maturitní předmět

  Odborné předměty

  Ekonomika

  • Předmět je zaměřen na získávání znalostí a dovedností v oboru podnikání, investování, personalistiky a vnitřního a zahraničního obchodu. Žáci se orientují v oblasti finančnictví, posuzují bankovní produkty, investují do cenných papírů. Sestavují business plán a marketingový projekt. Předmět se vyučuje ve všech ročnících.

  Finance

  • Předmět finance se zaměřuje na investice, nakládání s majetkem a problematiku osobních, podnikových i veřejných financí. Značná pozornost je věnována daním a zákonným odvodům, žáci sestavují daňová přiznání a pracují s portály daňové správy a ostatních institucí. Realizují elektronickou komunikaci, sestavují výkazy a provádí finanční analýzu. Předmět se vyučuje ve všech ročnících a

  Účetnictví

  • Náplň předmětu navazuje na ekonomické vzdělání, je vyučován ve 2. až 4. ročníku. Žáci vedou účetnictví a daňovou evidenci v  programu DUEL, evidují závazky a pohledávky a účtují provozní a finanční operace. Provádí účetní uzávěrku a sestavují dokumenty účetní závěrky. Komunikují s finanční správou.

  Finanční trhy

  • Předmět je zaměřen na rozšířené vzdělávání v oblasti bankovnictví, finančnictví a pojišťovnictví. Jde o volitelný předmět, který je vyučován ve 3. a 4. ročníku.

  Právo a daně

  • Jde o další volitelný předmět, který rozšiřuje vzdělávání v oblasti práva. Jedná se o právo daňové, občanské a trestní. Vyučuje se ve 3. a 4. ročníku.

   

  Získané znalosti a dovednosti uvedených předmětů jsou součástí obsahu profilových maturitních zkoušek

  .

  Fiktivní firma

  • V tomto předmětu se realizují znalosti a dovednosti získané v ekonomických předmětech a účetnictví. Žáci provádí veškeré úkony spojené se založením firmy, registrují podnikatele k daním a zákonným odvodům. Kalkulují náklady na produkt a realizují prodej. Předmět je propojen s mediální tvorbou a provozováním školního e-shopu. Vyučuje se ve 2. a 3. ročníku a probíhá v mediální dílně vybavené stroji a zařízením pro výrobu reklamních i jiných předmětů.

  Seminář z neziskové sféry

  • Tento předmět je volitelný a vyučuje se ve 4. ročníku. Rozšiřuje možnost uplatnění žáků v organizacích neziskové sféry. Žáci získávají základní vědomosti o činnosti spolků a příspěvkových organizacích, evidují jejich činnost, vedou účetnictví a podávají daňová přiznání. Pracují se systémy finančního řízení a kontroly rozpočtů.

  Management

  • Tento volitelný předmět se vyučuje ve 4. ročníku. Rozšiřuje vzdělávání v oblasti řídicích systémů.

  Zbožíznalství

  • Jde o volitelný předmět zaměřený na klasifikaci produkcí a služeb. Je spojen s exkurzemi v podnicích. Vyučuje se ve 4. ročníku.

  Skip to content