• Participativní projekt

  Participativní projekt pro žáky školy pro školní rok 2021/2022

  Co to je?

  Proces participativního rozpočtování je prvek přímé demokracie, kdy mohou zúčastnění přímo rozhodovat o způsobu vynaložení veřejných prostředků. V našem případě jde o jednoduchý model. Žáci školy navrhnou svůj vlastní projekt, který chtějí financovat z rozpočtu školy. Pomocí hlasování pak sami žáci vyberou nejlepší projekt, který bude realizován. V rámci participativního projektu budou moci žáci realizovat projekty do výše 100 000 Kč.

  Jak to bude probíhat?

  1. fáze – předložení projektové žádosti, do konce října 2021

  Jednotlivci, ale také skupiny žáků napříč obory a ročníky mohou předložit projektovou žádost. Součástí projektové žádosti je popis, zdůvodnění potřebnosti a podrobný rozpočet projektu s průzkumem trhu. Součástí žádosti mohou být i nepovinné přílohy.

  2. fáze – formální hodnocení žádosti

  Žádosti musí splňovat předem stanovená formální kritéria. Především jde o způsobilost výdajů participativního projektu. Způsobilostí se například myslí použití ve škole a zejména to, že výdaje samotné musí být financovatelné z rozpočtu školy.

  3. fáze – věcné hodnocení žádosti

  Každá žádost bude podle předem stanoveného bodového hodnocení ohodnocena zástupci školního parlamentu. Kritériem pro další postup bude dosáhnout nejméně 50 % bodů.

  4. fáze – prezentace projektových záměrů

  Předkladatelé žádostí, kteří splnili hodnocení formálních náležitostí, budou mít možnost prezentovat svůj projekt žákům a zaměstnancům školy v rámci projektového dne.

  5. fáze – hlasování

  Každý žák a zaměstnanec bude mít možnost svým hlasem ovlivnit projekt, který bude realizován. V rámci stanoveného pořadí budou podpořeny všechny projekty až do vyčerpání alokace 100 000 Kč.

  6. fáze – realizace projektu

  Vítězové hlasování budou realizovat svůj projekt.

  Jaký přínos má participativní projekt pro žáky školy?

  Žáci školy se naučí občanským kompetencím, poznávají problémy a potřeby školy, jejího okolí, svých spolužáků nebo zaměstnanců školy. Mají možnost o nich diskutovat, hledat a navrhovat adekvátní řešení. Pocit účasti na chodu školy přispívá k posílení školní komunity a vzájemných vztahů mezi jednotlivými žáky, třídami nebo zaměstnanci školy. Participativní projekt je přínosem pro dialog, sblížení a rozvoj smyslu pro sociální odpovědnost.

  Žáci se naučí demokracii v praxi: spolupracovat, tříbit dovednosti, mluvit na veřejnosti, kriticky myslet a řešit problémy. Získají informace o rozpočtu, ale i cennou zkušenost s občanskou angažovaností. Žáci, případně jejich rodiče, mohou přicházet s novými podněty a možnostmi jejich řešení, které vedení školy nemusí znát.  Vedení školy získá tímto prostřednictvím nový náhled a perspektivu na to, co žáci považují za přínosné. Zapojení žáků do rozpočtového procesu pomůže k efektivnějšímu využívání finančních prostředků.

  Koordinátor participativního projektu:
  Mgr. Věra Krakovská

  Garant participativního projektu:
  Ing. Jan Meca

  Skip to content