• Informační systémy

  Základní informace

  STUDIJNÍ OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (KKOV: 18-20-M/01)

  Všechna zaměření v rámci oboru Informační technologie vychází ze společného vzdělávacího základu. Každý absolvent se kromě všeobecně vzdělávacích předmětů seznámí se všemi stěžejními oblastmi v rámci IT. Jsou to oblasti:

  • operační systémy,
  • hardware,
  • robotika,
  • počítačová grafika,
  • elektrotechnika,
  • počítačové sítě,
  • programování.

   

  Dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (NV č. 211/2010 Sb.) sdělujeme, že příslušný obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

  Obsah zaměření

  Žák si volí své zaměření na začátku čtvrtého ročníku. Hlavní náplní zaměření je tvorba dynamických webových stránek v prostředí PHP/MySQL, jako jsou komunikační webové portály, informační systémy firem, podniků a státní správy. V rámci zaměření je kladen důraz na celý životní cyklus informačních systémů, tedy od zpracování požadavků klienta až po vývoj, testování a nasazení systému do praxe. Významně je též posíleno téma databází.

  Žáci si mohou volit ve třetím a čtvrtém ročníku také předměty, které spadají do jiných zaměření. Jsou to předměty:

  • mobilní aplikace,
  • programové vybavení,
  • průmyslová elektrotechnika,
  • objektově orientované programování.

  Tato volba nemá vliv na zvolené zaměření.

  Učební plán

  Učební plán od 1. 9. 2018
  18 – 20 – M/01 Infornační technologie
  Zaměření: Počítačové sítě, Počítačová technika a robotika, Informační systémy
  Kategorie a názvy předmětů 1.roč 2.roč 3.roč 4.roč Celkem
  2018 2019 2020 2021
  A. Povinné vyučovací předměty
  Všeobecně vzdělávací předměty
  Jazykové a estetické vzdělávání
  Český jazyk a literatura 2 3 3 2 10
  Anglický jazyk 3 3 3 2 11
  Seminář z českého jazyka 3 3
  Společenskovědní vzdělávání
  Základy společenských věd 2 2 4
  Matematické vzdělávání
  Matematika 4 3 3 2 12
  Přírodovědné vzdělávání
  Fyzika 2 2 2 6
  Chemie a ekologie 2 2
  Vzdělávání pro zdraví
  Tělesná výchova 2 2 2 2 8
  Povinně volitelný předmět
  Seminář z matematiky 3 3
  Seminář z anglického jazyka 3 3
  Seminář z něměckého jazyka (3)
  Seminář z podnikání (3)
  Seminář z fyziky (3)
  Vzdělávání v ICT
  Informační a komunikační technologie 2 3 5
  Digitální zpracování textu 2 2
  CELKEM VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ČÁST 21 18 13 17 69
  Odborné vzdělávací předměty
  Ekonomické vzdělávání
  Ekonomika 3 3
  Technické odborné předměty
  Hardware a operační systémy (M) 4 2 2 8
  Algoritmizace a programování 2 2 2 6
  Základy elektrotechniky 2 2
  Grafika a multimedia (M) 2 2 4
  Volitelný odborný předmět (PEL, VPA) 2 3 5
  Profilové odborné předměty
  Databázové a informační systémy (M) 3 3
  Počítačové sítě (M) 3 3 6
  Robotika (M) 2 2 3 7
  Volitelný profilový předmět (HOS, GAM) 4 4
  Volitelný profilový předmět (DIS, LAN, ROB) 3 3
  Učební praxe
  Praxe 2 2 4
  Maturitní projekt (M) 3 2 5
  CELKEM ODBORNÁ ČÁST 10 15 20 15 60
  CELKEM 31 33 33 32 129
  B. Nepovinné vyučovací předměty
  Sportovní hry x x x x
  dělení hodin (maximum týdně) 52
  disponobilní hodiny 39
  minimálně  (cekem hodin) 128
  (M) – volitelný maturitní předmět
  PEL – Průmyslová elektronika
  VPA – Vývoj programových aplikací
  DIS – Databázové a informační systémy
  LAN – Počítačové sítě
  ROB – Robotika

  Odborné předměty

  Hardware a operační systémy

  • Předmět Hardware a operační systémy se zabývá architekturou počítačů, funkcí jednotlivých komponentů a periferií. Dalším zaměřením je praktická znalost instalace a konfigurace operačních systémů. Žáci získají dovednosti z diagnostiky, drobných oprav a správy počítačové techniky. Výuka předmětu probíhá v prvních třech ročnících. Ve čtvrtém ročníku je pak možnost si Hardware a operační systémy zvolit jako odborný volitelný předmět.

  Algoritmizace a programování

  • Předmět Algoritmizace a programování je koncipován tak, aby se žák seznámil se základními i pokročilými konstrukcemi objektově orientovaného programování. Součástí výuky jsou výstupy programů pro konzolové aplikace, okenní aplikace a herní aplikace. Výuka probíhá v programovacím jazyce Java a začíná v prvním ročníku a pokračuje až do třetího ročníku.

  Základy elektrotechniky

  • Předmět Základy elektrotechniky je zaměřen na základní elektrické prvky a obvody. Žáci se seznámí se  základními zákony a jednoduchými výpočty v elektrotechnice. Dále získají informace o jednotlivých součástkách používaných v elektronice, počítačové technice a robotice. Výuka předmětu probíhá ve druhém ročníku.

  Grafika a multimédia

  • Předmět Grafika a multimédia je rozvržen především do oblastí rastrové grafiky, vektorové grafiky, videotvorby, 3D grafiky včetně práce v herním engine Unreal. Při výuce jsou využívány především produkty od společností Adobe, Maxon a BlackMagic. Ve výuce žáci pracují na konkrétních příkladech z praxe. Výuka předmětu probíhá ve druhém a třetím ročníku. Ve čtvrtém ročníku je pak možnost si Grafiku a multimédia zvolit jako odborný volitelný předmět.

  Průmyslová elektronika

  • Předmět Průmyslová elektronika se zaměřuje na znalosti a dovednosti v oblasti elektrotechnických prvků, materiálů a technologických postupů a to jak v oblasti moderních elektroinstalací tak průmyslové elektroniky. Žáci se dále seznámí se základy akustiky a průmyslového zpracování obrazu. Výuka předmětu probíhá ve třetím a čtvrtém ročníku formou volitelného odborného předmětu.

  Vývoj programových aplikací

  • Předmět Vývoj programových aplikací se  zaměřuje na praktické programování v objektově orientovaných jazycích. Žáci programují aplikace pro mobilní zařízení, pro embedded zařízení a herní Unreal engine. Jsou tak vedeni k dalšímu rozvoji abstraktního a analytického myšlení, správné formulaci a řešení konkrétního problému z různých oblastí programování. Výuka předmětu probíhá ve třetím a čtvrtém ročníku formou volitelného odborného předmětu.

  Databázové a informační systémy

  • Předmět Databázové a informační systémy provádí žáka především studiem relačních databází a programováním dynamických webových aplikací v jazyce PHP. Podstatnou roli ve výuce hraje také datové modelování a další disciplíny softwarového inženýrství. Cílem je naučit žáky dovednostem potřebným pro samostatný vývoj jednoduchých aplikací a tvorbu webových stránek. Výuka probíhá ve třetím ročníku. Ve čtvrtém ročníku je pak možnost si Databázové a informační systémy zvolit jako maturitní profilový předmět.

  Počítačové sítě

  • Předmět Počítačové sítě je koncipován tak, aby žáci zvládli základní dovednosti v oblasti počítačových sítí. Výuka se zaměřuje na problematiku nastavení síťových zařízení pro pevné a bezdrátové sítě. V průběhu studia mají žáci možnost získat certifikáty v rámci mezinárodního programu Cisco Networking Academy. Výuka probíhá ve druhém a třetím ročníku. Ve čtvrtém ročníku je pak možnost si Počítačové sítě zvolit jako maturitní profilový předmět.

  Robotika

  • Předmět Robotika si klade za cíl vytvořit u žáků vstupní informace a dovednosti ze světa robotů, moderních řídicích systémů, automatizace, jejich vlastností a možností využití. Zaměřuje se podrobněji na jednotlivé oblasti, jako jsou napájecí zdroje, senzory, pohonné jednotky, programovatelné automaty a další. Stranou nezůstává ani oblast zabezpečení robotizovaných pracovišť nebo hledání a odstraňování poruch. Výuka předmětu probíhá v prvních třech ročnících. Ve čtvrtém ročníku je pak možnost si Robotiku zvolit jako maturitní profilový předmět.

  Praxe

  • Předmět Praxe vede žáky k praktickému ověření a aplikaci svých nabytých vědomostí z teoretických předmětů. Při praktických činnostech žáci získávají nové poznatky a zkušenosti založené na konkrétních situacích vznikajících při realizaci zadaných úkolů. Seznámí se zásadami bezpečnosti práce, hygienickými a požárními normami a získají zkušenosti v oblasti profesní komunikace. Výuka probíhá v prvním a druhém ročníku, potom pokračuje v předmětu Maturitní projekt.

  Maturitní projekt

  • V předmětu Maturitní projekt žáci postupně zpracovávají samostatné projekty z různých technických oblastí, na kterých se učí řešit konkrétní problémy, plánování činností, ekonomické náležitosti a tvorbu technické a výrobní dokumentace. Část projektů včetně maturitního projektu je zaměřena na praktickou realizaci dané úlohy. Výuka navazuje na předmět Praxe a probíhá ve třetím a čtvrtém ročníku.

  Skip to content