• Autoelektrotechnika

  Základní informace

  STUDIJNÍ OBOR: ELEKTROTECHNIKA (KKOV: 26-41-M/01) 

  Rozmach elektromobility a celého automobilového průmyslu se do budoucna neobejde bez elektrotechniky a elektroniky. Čtyřletý maturitní obor Autoelektrotechnik vede žáka ke zvládnutí servisu a oprav elektromobilů a vozidel se spalovacím motorem. Je zaměřen na znalost diagnostiky, konstrukce, oprav a servisování elektromobilů, ale i klasických vozidel. Absolventi tak získají teoretické vědomosti z mechanických částí dopravních prostředků i vše potřebné z oblasti elektrotechniky a elektroniky. Stranou nezůstávají ani praktické a technické dovednosti z obou oborů.

  Součástí studia je bezplatné získání řidičského oprávnění pro osobní a nákladní automobil.

  Obor Autoelektrotechnik spojuje dvě základní oblasti:

  • elektrotechniku,
  • strojírenství se zaměřením na automobilový průmysl.

  Absolventi mají možnost získat odbornou způsobilost v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., která je nutná pro vysokonapěťového technika elektromobility.

  Absolvent oboru Autoelektrotechnik najde uplatnění ve všech oblastech činností spojených jak s elektrotechnikou, tak s automobilovým průmyslem a jeho navazujícími oblastmi.

   

  Dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (NV č. 211/2010 Sb.) sdělujeme, že příslušný obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

  Obsah zaměření

  Žáci získávají teoretické i praktické dovednosti s opravou a údržbou autoelektrotechniky, ale také silnoproudé elektrotechniky. Zaměření oboru reflektuje potřeby trhu práce.

  Učební plán

  Učební plán od 1. 9. 2021
  26-41-M/01 Elektrotechnika
  Zaměření: Autoelektrotechnik
  Kategorie a názvy předmětů 1.roč 2.roč 3.roč 4.roč Celkem
  2021 2022 2023 2024
  A. Povinné vyučovací předměty
  Všeobecně vzdělávací předměty
  Jazykové a estetické vzdělávání
  Český jazyk a literatura 2 3 3 2 10
  Anglický jazyk 3 3 3 2 11
  Seminář z českého jazyka 3 3
  Společenskovědní vzdělávání
  Základy společenských věd 2 2 4
  Matematické vzdělávání
  Matematika 4 3 3 2 12
  Přírodovědné vzdělávání
  Fyzika 2 2 4
  Chemie a ekologie 2 2
  Vzdělávání pro zdraví
  Tělesná výchova 2 2 2 2 8
  Povinně volitelný předmět
  Seminář z matematiky 3 3
  Seminář z anglického jazyka 3 3
  Seminář z německého jazyka (3)
  Seminář z podnikání (3)
  Seminář z fyziky (3)
  Vzdělávání v ICT
  Informační a komunikační technologie 2 3 5
  Digitální zpracování textu 2 2
  CELKEM VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ČÁST 21 18 11 17 67
  Odborné vzdělávací předměty
  Ekonomické vzdělávání
  Ekonomika 3 3
  Odborné předměty
  Elektrotechnický základ 3 3
  Konstrukční modelování 3 3
  Elektrotechnika 3 3 6
  Opravy a údržba vozidel (M) 4 3 7
  Řízení motorových vozidel 2 2
  Autoelektrotechnika (M) 2 2 2 2 8
  Silniční vozidla (M) 3 2 2 2 9
  Učební praxe
  Praxe 3 3 3 3 12
  Elektrotechnické měření 2 2 4
  Maturitní projekt (M) 3 2 5
  CELKEM ODBORNÁ ČÁST 11 15 21 15 62
  CELKEM 32 33 32 32 129
  B. Nepovinné vyučovací předměty
  Sportovní hry x x x x
  dělení hodin (maximum týdně)
  disponobilní hodiny 30
  minimálně  (cekem hodin) 128
  (M) – volitelný maturitní předmět

   

  Odborné předměty

  Maturitní projekt

  • Maturitní projekt vede žáky k praktickému využití nabytých vědomostí z teoretických předmětů. Žáci postupně zpracovávají samostatné projekty z různých technických oblastí, na kterých se učí řešit konkrétní problémy, plánování činností, ekonomické náležitosti a tvorbu technické a výrobní dokumentace. Část projektů včetně maturitního projektu je zaměřena na praktickou realizaci dané úlohy.

  Konstrukční modelování

  • Cílem předmětu je vytvořit základ vědomostí a dovedností potřebných pro navrhování jednoduchých strojních celků a strojních součástí. Naučit žáky zpracovávat informace z nejrůznějších zdrojů, třídit je, hodnotit a dále používat. Žáci si také v v nevyšší možné míře osvojují práci s aplikačními programy využívanými při projektování a konstruování.

  Opravy a údržba vozidel

  • Cílem předmětu opravy a údržba vozidel je seznámit žáka s problematikou nejčastěji používaných postupů, vybavením a diagnostickými zařízeními používanými v oblasti hledání závad, diagnostiky a oprav dopravních prostředků. Žáci tak získají předpoklady pro samostatnou práci v servisní oblasti a oprav vozidel.

  Řízení motorových vozidel

  • Cílem předmětu řízení motorových vozidel je poskytnout žákům odborné znalosti, dovednosti a návyky potřebné pro zabezpečení provozuschopnosti dopravních prostředků a řízení motorových vozidel. Další neméně významnou částí je posílení zodpovědnosti a svědomitosti při řízení a ovládání vozidel, rozvoj komunikativních a motorických schopností tak, aby se žáci dokázali bezpečně pohybovat v silničním provozu.

  Silniční vozidla

  • Tento předmět je zaměřen na konstrukce, účel, princip a částí silničních vozidel. Poskytuje žákům odborné znalosti, dovednosti a návyky potřebné pro zajištění provozuschopnosti dopravních prostředků, provádění oprav, diagnostiku a zpracování servisní dokumentace. Předmět silniční vozidla vytváří technický základ vědomostí pro navazující předměty provozuschopnosti a strojírenství.

  Praxe

  • Předmět praxe vede žáky k praktickému ověření a aplikaci svých nabytých vědomostí z teoretických předmětů. Při praktických činnostech žáci získávají nové poznatky a zkušenosti založené na konkrétních situacích vznikajících při realizaci zadaných úkolů. Na jednotlivých pracovištích se seznámí se zásadami bezpečnosti práce, hygienickými a požárními normami a získají zkušenosti v oblasti profesní komunikace.

  Elektrotechnický základ

  • Elektrotechnika se zabývá výrobou, rozvodem a spotřebou elektrické energie a zařízeními, která se pro tyto účely používají.

  Autoelektrotechnika

  • Předmět je zaměřen na elektrickou a elektronickou výbavu automobilů s klasickým i alternativním pohonem. Náplní předmětu jsou i moderní systémy a motormanagement.

  Elektrotechnické měření

  • Elektrotechnická měření umožňují osvojení principů měření základních elektrotechnických veličin. Seznámí se základními součástkami, jejich využitím, konstrukcí různých typů měřicích přístrojů a principy různých měřicích metod. Také přiblíží použití přístrojů pro vlastní měření a vyhodnocení naměřených hodnot.

  Elektrotechnika

  • Informace o elektronických součástkách, jejich vlastnostech a možnostech použití v elektronických zařízeních. Žáci se seznamují se základními elektronickými obvody, např. napájecími zdroji, nízkofrekvenčními i vysokofrekvenčními zesilovači apod., které jsou součástí elektronických zařízení.
  Skip to content