• Ukončené projekty

  Technika bez bariér

  Název projektu: TECHNIKA BEZ BARIÉR (Příjemce)

  Rozpočet: 10 939 486,- Kč

  Poskytovatel: Integrovaný regionální operační program (IROP)

  Realizace: od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2018

  Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU

  Popis:

  Předmětem projektu je budování bezbariérovosti školy, modernizace odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence, zajištění konektivity a parkové úpravy v areálu školy. V rámci projektu bude vybudován nový bezbariérový výtah, bude vybudována laboratoř zaměřená na 3D tisk, modernizovány učebny výpočetní techniky a infrastruktura počítačové sítě. Cílem projektu je zajištění rovného přístupu ke vzdělání a zvýšení kvality vzdělávání v technických oborech.

  Co jsme v rámci projektu vybudovali?

  Bezbariérový výtah

  Laboratoř pro 3D tisk

  TV REPORTÁŽE

  Učebny výpočetní techniky

  Park

  Laboratoř virtuální reality

  Název projektu: LABORATOŘ VIRTUÁLNÍ REALITY (Příjemce)

  Rozpočet: 5 001 438,- Kč

  Poskytovatel: Regionální operační program Moravskoslezsko

  Popis:

  Náš projekt si klade za cíl vybudování laboratoře virtuální reality. Tato unikátní HIGH-TECH technologie umožní žákům naší školy realisticky zobrazit výuková témata, které dosud znají pouze z výkladu učitele nebo obrázků. Laboratoř virtuální reality umožní učiteli i žákům přímo ovládat děj promítaný na 3D stereoskopické imersivní stěně. Zúčastnění si tak budou moci ve výuce prohlédnou například lidské tělo, detailně si prohlédnout jednotlivé komponenty motorů, hydromotorů, alternátorů a dalších, nebo si ve fyzice projít jadernou elektrárnu.

  Významný cíl je též prohloubení prostorového vidění žáků v předmětech věnovaných konstrukci strojů a zařízení, představit si lépe průniky těles, mimoběžnost těles apod.

  Díky realizaci projektu bude žákům umožněno lépe pochopit složité děje v oblasti technických a přírodovědných předmětů.

  Zcela zásadní je projekt pro připravovanou spolupráci s firmami z našeho regionu: Ostroj, a.s., BENEKOVterm, s.r.o. a Alfaplastik Bruntál, a.s. Pro uvedené firmy budeme vytvářet virtuální modely jejich výrobků.

  Co jsme vytvořili? Jak probíhala stavaba laboratoře?

  KONTAKT:

  Ing. Jan Meca

  tel: +420 555 559 736

  mail: meca@spsoa.cz

  Leonardo Mobility

  Název projektu: Co udělat, aby bylo zemědělství atraktivní pro mladé lidi.

  Číslo projektu: CZ/13/LLP-LdV/IVT/134091

  Mezinárodní číslo projektu: 2013-1-CZ-LEO01-14045

  Program: Leonardo da Vinci – Projekty mobility v rámci Programu celoživotního učení

  Grant poskytl: Dům zahraničních služeb, Národní agentura pro vzdělávací programy, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

  Příjemce grantu: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 1, 792 01 Bruntál

  Celkový grant ve výši:  EUR 18 037

  Počet účastníků: 10 – žáci oboru agropodnikání a obchodně podnikatelské činnosti

  Biedermannová Eliška, Fňukal Jan, Hálová Lucie, Hanke Werner, Kameníček Dominik, Kutý Ondřej, Semančík Martin, Smetanová  Tereza, Švarc  Jakub, Unverdorbenová Lucie

  Koordinátor projektu: Mgr. Dana Juříčková

  Celková doba projektu: 26. 8. 2013 – 31. 5. 2015

  Realizace mobility:  23. 9. 2013 – 7. 10. 2013

  Cílem projektu je umožnit žákům získat zkušenost na zahraniční praxi/stáži a zvýšit tak šance při hledání zaměstnání a uplatnění v budoucím životě.

  Praxe se uskuteční v celkové délce 2 týdnů v Itálii na ekologické farmě Fattoria Biologica Patrice nedaleko města Spoleto, které leží v oblasti Perugia v provincii Umbria. Žáci se seznámí s každodenním životem na farmě a jednotlivými činnostmi v daném období. Mezi nové zkušenosti patří sběr vína na vinici a následné ekologické zpracování, prořezávání olivových stromů a úprava olivové plantáže na pozdější sběr oliv, teoretická příprava výroby olivového oleje, pečení chleba, ale také práce se zvířaty, úklid stáje, nebo práce v kuchyni.

  Na závěr praxe obdrží žáci certifíkát absolvování praxe, certifikát absolvování základního kurzu  italského jazyka a tzv. Europass, což je první evropský soubor dokladů o vzdělání držitele, jeho schopnostech, dovednostech a pracovních zkušenostech, tento doklad usnadňuje komunikaci mezi zaměstnavatelem a uchazečem o práci.

  Praxe je součástí vyučování, výsledky praxe jsou započítány do celkového hodnocení žáka v předmětu praxe.

  Výstupy zahraniční stáže/praxe: deník praxe, prezentace v hodinách odborných předmětů, prezentace projektu na přednášce Univerzity třetího věku, pobočka Bruntál, nám. J. Žižky 10.

  KONTAKT NA KOORDINÁTORA PROJEKTU:

  Mgr. Dana Juříčková

  tel: +420 595 177 725

  Mail: jurickova@spsoa.cz

  https://www.naep.cz/

  Učitelé studenty v EU

  Název projektu: UČITELÉ STUDENTY V EU

  Program: Erasmus+, aktivita KA101 (www.naerasmusplus.cz)

  Číslo projektu:  2016-1-CZ01-KA101-023315

  Začátek projektu: 1. 10. 2016

  Konec projektu: 31. 12. 2017

  Realizace mobilit:  červenec – srpen 2017

  Celkový grant: 28 917 EUR

  Grant poskytl: Dům zahraniční spolupráce Praha

  Počet účastníků: 10

  Popis projektu: Cílem projektu je podpořit jazykové vzdělávání a další profesní rozvoj pracovníků školy.  V rámci projektu vycestuje 9 vyučujících a 1 nepedagogický pracovník  naší školy do Německa (1), Rakouska (2), Velké Británie (5), Irska (1) a na Maltu (1), aby absolvovali dvoutýdenní kurzy němčiny nebo angličtiny. Kurzy jsou pro začátečníky, pokročilé, ale i pro dva učitelé cizích jazyků.

  Kontakt:  Mgr. D. Juříčková, jurickova@spsoa.cz, +420 555 559 751

  Internetová škola II.

  Název projektu: INTERNETOVÁ ŠKOLA II. (Příjemce)

  Rozpočet: 12 760 252,- Kč

  Poskytovatel: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

  Popis:

  Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku technických a přírodovědných předmětů na SPŠ Bruntál. V rámci projektu budou vytvořeny nové 3D výukové animace, videoukázky, učební texty a e-learningové kurzy pro vybraná témata ze strojírenství, dopravy a přírodovědných předmětů. Na vytvořené výstupy budou navazovat odborné exkurze žáků školy ve vybraných podnicích převážně v Moravskoslezském kraji. Veškeré vytvořené materiály budou distribuovány v rámci e-learningového portálu.

  KONTAKT:

  Ing. Jan Meca

  tel: +420 555 559 736

  mail: meca@spsoa.cz

  Technika hrou

  Název projektu: TECHNIKA HROU (WWW.TECHNIKAHROU.CZ)

  Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

  Rozpočet projektu: 2 089 582,94 Kč

  Partneři projektu:

  • Základní škola Bruntál, Jesenická 10
  • Základní škola Bruntál, Školní 2
  • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
  • Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace

  Hlavním cílem projektu je popularizace technických oborů ve městě Bruntál. První aktivitou projektu je vytvoření „DEMONSTRAČNÍHO CENTRA“.  Model Demonstračního centra není v ČR nový. Tato idea se objevuje v podobě různých iQparků (Ostrava, Liberec). Cílem projektu je však v této části jiné pojetí, kdy žáky v rámci demonstrací vede odborník. Druhou aktivitou projektu je vedení „TECHNICKÝCH KROUŽKŮ“ pro žáky 5., 6., a 7. tříd základních škol. Kroužky jsou zaměřeny na robotiku, RC modelářství, fyziku a počítačovou grafiku.

  Jedním z dílčích cílů je též navázat na projekty financovaný z ROP Moravskoslezsko a z OPVK, kde škola získala vybavení pro výuku kontroly a měření, CNC obrábění, pro opravy silničních vozidel, učebny počítačové grafiky nebo učební pomůcky do fyziky. V uplynulém programovém období na toto vybavení škola získala prostředky z několika projektů v celkové výši více než 50 mil. Kč. Veřejné prostředky investované do školy budou tak lépe využity a otevřou se širší veřejnosti. Přímo tak pomohou dále popularizovat technické obory u vybraných ročníků základních škol.

  Dalším důležitým cílem projektu je odborné zhodnocení potenciálu, talentu a dispozic pro studium technických předmětů. S žáky ZŠ budou v úvodu realizace projektu provedeny talentové testy, které jim ukáží, jaké mají nadání a dispozice. Současně umožní vyučujícím přizpůsobit se žákům ve výuce.

  KONTAKT PRO VEŘEJNOST, PROVOZ TECHNICKÝCH KROUŽKŮ A DEMONSTRAČNÍ CENTRUM:

  Vendula Bílková

  tel: +420 555 559 721

  mail: info@technikahrou.cz

  KONTAKT PRO PARTNERY PROJEKTU:

  Ing. Jan Meca

  tel: +420 555 559 736

  mail: meca@spsoa.cz

  NatTech

  Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji, NatTech MSK

  Název projektu anglicky: Support of scientific and technical education in the Moravian-Silesian Region

  Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

  Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

  Rozpočet projektu: 216 675 699,81 Kč

  Rozpočet partnera projektu (SPŠaOA Bruntál): 18 117 205,01 Kč.

  Partnerské školy:

  Základní škola Bruntál, Cihelní 6, adresa Cihelní 6, Bruntál, 792 01, IĆ 66145309

  Základní škola Bruntál, Školní 2, adresa Školní 2, Bruntál, 792 01, IČ  00852783

  Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace, adresa Školní 338, Horní Benešov, 793 12, IČ 75026252

  Základní škola Břidličná, okres Bruntál, adresa Komenského 360, Břidličná, 793 51, IČ 45234604

  Základní škola a Mateřská škola Zátor, příspěvková organizace, adresa Zátor – Loučky 86, 793 16, IČ 00852627

  Hlavním cílem projektu je podpora přírodovědného a technického vzdělávání ve SŠ a ZŠ v Moravskoslezském kraji, podpora a rozvoj spolupráce SŠ a ZŠ navzájem a rovněž spolupráce se sociálními partnery, zejména zaměstnavateli a vysokými školami.

  Projekt reaguje na dlouhotrvající problém a prognózu vývoje na trhu práce v MS kraji. Malý zájem žáků o technické obory chceme řešit podporou technického vzdělávání formou motivačních přednášek, exkurzí, odborných workshopů, soutěží, volnočasových aktivit, provozem společného webového portálu a hlavně bližší spolupráci s vysokými školami a firmami nejen z blízkého okolí.

  Cílem projektu je motivovat žáky základních a středních škol k volbě studia perspektivních technických oborů, které zvyšují jejich šance na dobré uplatnění v profesním životě.

  Projekt kromě žáků podporuje i pedagogické pracovníky formou nově vypracovaných metodik, ukázkových hodin, přednášek a vícedenních workshopů na téma Jak atraktivně učit technické a přírodovědné předměty.

  V rámci projektu realizujeme několik aktivit jak pro žáky Střední průmyslové školy a Obchodní akademii Bruntál, tak žáky základních škol. O náplni aktivit a harmonogramu se více dozvíte informativních stránkách projektu: www.technika4you.cz

  KONTAKT PRO PARTNERY PROJEKTU:

  Ing. Bc. Pavel König

  tel: +420 555 559 737

  mail: konig@spsoa.cz

  Modernizace výuky informačních technologií

  Název projektu: Modernizace výuky informačních technologií (Partner)

  Operační program: ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

  Prioritní osa: 2. Podpora prosperity regionu

  Oblast podpory: 2.1 Infrastruktura veřejných služeb

  Dílčí oblast podpory: 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

  Číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/25.01382

  Cíl projektu

  Hlavní cíl projektu spočívá ve vytvoření podmínek pro zkvalitnění vzdělávání v oblasti počítačových sítí na vybraných středních školách Moravskoslezského kraje.

  Výstupy projektu

  Výstupem projektu bude šest plně zmodernizovaných učeben pro výuku počítačových sítí (na každé ze zapojených škol bude zmodernizována jedna učebna). Učebny budou plně vybaveny moderním ICT vybavením potřebným pro práci s počítačovými sítěmi, bude nakoupen související nábytek (pracovní stoly, židle pro studenty, katedra, židle pro vyučujícího, skříň pro učební pomůcky), prezentační technika a budou provedeny nutné elektroinstalační práce. Součástí projektu je i školení pro učitele odborných předmětů. Zmodernizované učebny umožní řešení mnohem širšího spektra úloh a praktickou simulaci reálných situací z praxe, čímž dojde k výraznému zkvalitnění výuky. Výstupy projektu budou rovněž využívány pro potřeby volnočasových aktivit a kroužků.

  Výsledky projektu

  • 6 učeben vybavených moderním zařízením pro výuku počítačových sítí,
  • atraktivní studium na vybraných středních školách
  • zvýšení uplatnitelnosti studentů na trhu práce,
  • studenti lépe připravení pro další studium na vysokých školách,
  • zvýšená nabídka kvalitních pracovníků v informačních oborech na trhu práce,
  • možnost studentů pracovat na zařízeních používaných v reálném provozu.

  Partneři projektu

  • Střední průmyslová škola, Bruntál, p. o.
  • Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, p. o.
  • Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, p. o.
  • Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov, p. o.
  • Střední škola průmyslová a umělecká Opava, p. o.
  • Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, p. o.

  Financování projektu

  Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
  Celkové způsobilé výdaje projektu 18 980 783,09
  Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (85%) 16 133 665,62
  Spolufinancování příjemcem – Moravskoslezský kraj (15 %) 2 847 117,47

  Doba realizace projektu

  září 2013 – leden 2014

  Kontaktní osoba

  Ing. Aleš Trnka

  projektový manažer

  odbor evropských projektů

  tel.: 595 622 984

  fax: 595 622 427

  mail: ales.trnka@kr-moravskoslezsky.cz

  Kontakt za SPŠ a OA Bruntál:

  Ing. Jan Meca

  tel: +420 555 559 736

  mail: meca@spsoa.cz

  Moderní škola

  Název projektu: Moderní škola

  Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0338

  Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

  Rozpočet projektu: 1 329 409,00 Kč

  Hlavním cílem projektu je tvorba nových inovačních materiálů, jejich zapojení do výuky a zlepšení materiálního vybavení školy především v oblasti informačních a komunikačních technologií. V rámci projektu bude vytvořeno 27 sad vzdělávacích materiálů pro různé tematické oblasti v předmětech anglický jazyk, ekonomika, operační systému, fyzika, CAD/CAM technologie, počítačová grafika, elektronika a elektrotechnika a další.

  Z projektu budou pořízeny pomůcky pro fyziku a elektroniku, dojde k dovybavení učebny operačních systémů o systém Mac OS X a bude doplněna odborná knihovna marketingu, managementu a ekonomie využívána především žáky neekonomických oborů.

  KONTAKT PRO PARTNERY PROJEKTU:

  Ing. Bc. Pavel König

  tel: +420 555 559 737

  mail: konig@spsoa.cz

  Podpora jazykového vzdělání ve středních školách

  Název projektu: Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách

  Název operačního programu: Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013
  Název prioritní osy: Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

  Financování projektu:

  • Celkové výdaje projektu: 20.788.033,72 Kč
  • Dotace EU: 17.462.136,36 Kč
  • Podíl kraje:   3.325.897,36 Kč

  Cílem projektu je zlepšení stávající infrastruktury pro vzdělávání, tzn. vytvoření podmínek pro zkvalitnění výuky cizích jazyků na vybraných středních školách v Moravskoslezském kraji.

  Výstupem projektu budou inovované a modernizované laboratoře pro výuku jazykových předmětů. V rámci projektu dojde k pořízení nábytku, jazykového odborného vybavení a ICT pro zkvalitnění a zatraktivnění výuky.

  Elektrotechnická centra

  Název projektu: Elektrotechnická centra (Partner)

  Celkové způsobilé výdaje projektu: 41 314 888,00

  Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR: (92,5 %) 38 216 271,40

  Podíl Moravskoslezského kraje: (7,5 %) 3 098 616,60

  Operační program: ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-201

  Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/09.00728

  Popis:

  Realizační fáze projektu byla rozdělena na dvě časové etapy.

  V první etapě v období let 2010 až 2012 byly provedeny stavební úpravy části druhého podlaží budovy školních dílen. Tím byly vytvořeny čtyři prostorné odborné učebny. Dvě z nich byly do konce školního roku 2012 vybaveny školním nábytkem a technickými prostředky pro výuku specializovaných odborných předmětů.

  Učebny jsou například vybaveny pracovišti s prostředky HW a SW systému T-Didactic, který umožňuje zapojování reálných elektronických součástek do základních obvodů a jejich následné sestavování do analogových nebo digitálních funkčních bloků s následným ověřením jejich funkčnosti pomocí počítačové podpory a vizualizace

  Významnou část projektu tvoří pracoviště na zapojování komponentů domovních instalací, komponentů ochrany osob a majetku, komponentů pro vytváření radiofrekvenčního řízení  v domovních inteligentních instalacích, zapojování  obvodů automatizační techniky a programování průmyslových automatů.

  Ve druhé etapě v průběhu roku 2013 bude třetí odborná učebna vybavena zařízeními a technologiemi na návrh a výrobu jednostranných a oboustranných desek plošných spojů procesem CAD/CAM.

  Poslední čtvrtá učebna bude vybavena ucelenou technologií SMT  pro montáž a pájení desek plošných spojů s využitím součástek SMD a opravárenskými technologiemi jak klasickými,  tak i SMT.

  KONTAKT:

  Ing. Vojtěch Kubíček

  tel: +420 555 559 739

  mail: kubicek@spsoa.cz

  Technické vzdělávání – Brána k úspěchu

  Název projektu: Technické vzdělávání – Brána k úspěchu (Partner)

  Rozpočet: 1 872 589,- Kč

  Poskytovatel: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

  Popis:

  V rámci projektu otevře škola své brány žákům základních škol z nejbližšího okolí. Žáci ZŠ budou docházet do školy na projektové dny, které budou zaměřeny především na technické obory. Díky projektu škola získá novou počítačovou učebnu zaměřenou na CAD – CAM systémy s novou 3D tiskárnou.

  KONTAKT:

  Miloš Zmydloch

  tel: +420 555 559 738

  mail: zmydloch@spsoa.cz

  Naše budoucnost

  Název projektu: NAŠE BUDOUCNOST

  Program: Erasmus+, aktivita KA102 (www.naerasmusplus.cz)

  Číslo projektu:  2018-1-CZ01-KA102-047086

  Začátek projektu: 1. 9. 2018

  Konec projektu: 30. 11. 2019

  Realizace mobilit:  jaro 2019

  Celkový grant: 40 934 EUR

  Grant poskytl: Dům zahraničních spolupráce Praha (www.dzs.cz)

  Počet účastníků: 10 žáků na krátkodobou mobilitu (2 týdny), 2 na dlouhodobou mobilitu (3 měsíce)

  Popis projektu: Cílem projektu je podpořit jazykové vzdělávání a další profesní rozvoj žáků školy.  V rámci projektu vycestuje celkem 12 žáků oborů IT a OA na odbornou stáž do Londýna.

  Kontakt:  Mgr. D. Juříčková, jurickova@spsoa.cz, +420 555 559 751

  MODERNÍ ŠKOLA III.

  Název projektu:
  MODERNÍ ŠKOLA III.

  Registrační číslo projektu:
  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014395

  Název operačního programu:
  Výzkum, vývoj a vzdělávání

  Rozpočet projektu:
  1 498 300,- Kč

  Cílem projektu, resp. školou vybraných šablon, je propojit výuku s praxí a také zjednodušit osobnostní a profesní rozvoj učitelů.

  Byly zřízeny pozice Školní kariérový poradce a Koordinátor spolupráce mezi zaměstnavatelem a školou. Náplň činnosti Školního kariérového poradce nebude zaměřena pouze na studenty čtvrtých ročníků. Je důležité, aby o své budoucnosti mladí lidé přemýšleli ještě v době studia, navíc o svém zaměření v rámci zvoleného oboru rozhodují studenti již ve třetím ročníku. Koordinátor spolupráce mezi zaměstnavatelem a školou je především organizátorem setkání studentů i učitelů s odborníky z praxe, a to buď v konkrétních podnicích nebo na půdě školy.

  Součástí propojení teoretického vyučování a praktického zaměstnání jsou také stáže učitelů odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů v podnicích a firmách a přítomnost odborníka z praxe ve výuce.

  Projekt podporuje vzájemnou spolupráci učitelů nejen v rámci naší školy, ale také bychom chtěli rozvíjet spolupráci s jinou střední školou podobného zaměření a dále se vzdělávat.

  Česko-islandské partnerství v oblasti odborného vzdělávání

   

  Název projektu:                            Česko-islandské partnerství v oblasti odborného vzdělávání

  Registrační číslo projektu:         EHP-CZ-MOP-3-012

  Název programu:                          Dům zahraniční spolupráce, Fondy EHP

  Hlavní partner:                              Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p.o.

  Partner:                                           Borgarholtsskóli

  Rozpočet projektu:                       897.780,- Kč

  Rozpočet hlavního partnera:     510.640,- Kč

  Realizace projektu:                       1. 8. 2021 – 31. 8. 2022

  Kontakt:                                          Ing. Klára Vašíčková, vasickova@spsoa.cz, +420 775 669 529

   

  Základní myšlenkou projektu bylo poznat zahraniční školu stejného typu a zaměření a navázat s ní dlouhodobou spolupráci v oblasti odborného vzdělávání. Obě školy, bruntálská Střední průmyslová škola a Obchodní akademie i islandská Borgarholtsskóli, vzdělávají studenty v oboru automobilového průmyslu.

   

  Cílem projektu je realizovat aktivity pro studenty a zaměstnance škol tak, aby zlepšili své znalosti, dovednosti a kompetence. V plánu jsou výjezdy studentů i zaměstnanců z obou zapojených škol. V rámci projektu vycestuje na Island 5 žáků oboru Dopravní prostředky a 3 zaměstnanci školy, a to na krátkodobou mobilitu v délce jednoho týdne. Stejný počet žáků i zaměstnanců islandského partnera navštíví bruntálskou školu.

   

  Účastníci projektu si díky studijní návštěvě a stínování na pracovišti rozvinou výsledky svého učení a získají nové kvality, které obohatí jejich osobní i profesní život. Projekt je komplexní, reaguje na skutečné potřeby cílové skupiny, kombinuje rozvoj měkkých a tvrdých dovedností.

   

  Projekt je považován za první etapu možné dlouhodobé spolupráce mezi školami. Na tento projekt mohou v budoucnosti navazovat další aktivity a projekty.

  Zahraniční zkušenost v Irsku

   

  Název projektu:                            Zahraniční zkušenost v Irsku

  Registrační číslo projektu:         2021-1-CZ01-KA122-VET-000016792

  Název programu:                          Erasmus+

  Poskytovatel grantu:                   Dům zahraniční spolupráce

  Hlavní partner:                              Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p.o.

  Rozpočet projektu:                       55.408 EUR

  Realizace projektu:                       1. 12. 2021 – 31. 5. 2023

  Kontakt:

  • Ing. Klára Vašíčková, vasickova@spsoa.cz, +420 775 669 529
  • Ing. M. Procházková, prochazkova@spsoa.cz, +420 555 559 750

   

  Cílem projektu je podpořit jazykové vzdělávání a další osobní a profesní rozvoj žáků a zaměstnanců školy. V rámci projektu vycestuje celkem 15 žáků z třetích a čtvrtých ročníků oborů Informační technologie a Obchodní akademie na 14denní odbornou stáž do Irska. Dále se pak 5 pedagogických pracovníků zúčastní dvoutýdenního jazykového kurzu angličtiny v zahraničí, a to také v Irsku. Účastníci projektu, díky účasti na krátkodobé mobilitě, získají drahocennou zahraniční zkušenost a posílí své schopnosti komunikovat v cizím jazyce.

  Doučování 2022

   

  Název projektu: Doučování 2023

  Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

  Termín realizace: 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023

  Financování: Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

  Cíl: Podpora vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19

   

  DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
  REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
  Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
  školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
  výuky ve školách během pandemie covid-19.

  Skip to content