• Automobilový průmysl

  Základní informace

  STUDIJNÍ OBOR: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY (KKOV: 23-45-M/01)

  Automobilový průmysl je čtyřletý maturitní obor, který žáka vede ke zvládnutí strojírenské výroby určené pro automobilový průmysl. Základem vzdělávání je vyvážené propojení teoretických a praktických znalostí vycházejících ze strojírenství a znalostí automobilů. Ve školních dílnách je výuka založena na praktických zkušenostech, která je pro získání vědomostí a pochopení principu nejcennější. Obor je koncipován jako interdisciplinární.

  Výstupem vzdělávání je absolvent, který má znalost konstrukce vozidla, je schopen jej opravit, umí vymodelovat pomocí PC (SolidWorks) části vozidla, u CNC stroje je schopen je vyrobit a v metrologické laboratoři změřit.

   

  Dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (NV č. 211/2010 Sb.) sdělujeme, že příslušný obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

  Obsah zaměření

  Součástí vzdělávání zůstávají teoretické i praktické dovednosti s opravou a údržbou vozidel. Zaměření oboru reflektuje potřeby trhu práce.

  Učební plán

  Učební plán od 1. 9. 2018
  23 – 45 – M/01 Dopravní prostředky
  Zaměření: Stojírenství pro automobilový průmysl
  Kategorie a názvy předmětů 1.roč 2.roč 3.roč 4.roč Celkem
  2018 2019 2020 2021
  A. Povinné vyučovací předměty
  Všeobecně vzdělávací předměty
  Jazykové a estetické vzdělávání
  Český jazyk a literatura 2 3 3 2 10
  Anglický jazyk 3 3 3 2 11
  Seminář z českého jazyka 3 3
  Společenskovědní vzdělávání
  Základy společenských věd 2 2 4
  Matematické vzdělávání
  Matematika 4 3 3 2 12
  Přírodovědné vzdělávání
  Fyzika 2 2 2 6
  Chemie a ekologie 2 2
  Vzdělávání pro zdraví
  Tělesná výchova 2 2 2 2 8
  Povinně volitelný předmět
  Seminář z matematiky 3 3
  Seminář z anglického jazyka 3 3
  Seminář z něměckého jazyka (3)
  Seminář z podnikání (3)
  Seminář z fyziky (3)
  Vzdělávání v ICT
  Informační a komunikační technologie 2 3 5
  Digitální zpracování textu 2 2
  CELKEM VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ČÁST 21 18 13 17 69
  Odborné vzdělávací předměty
  Ekonomické vzdělávání
  Ekonomika 3 3
  Odborné předměty
  Úvod do strojírenství 2 2
  Technická dokumentace a konstrukční modelování (M) 2 2 2 2 8
  Kontrola a měření 2 2 4
  Opravy a údržba vozidel (M) 3 2 2 7
  Řízení motorových vozidel 2 2
  Autodiagnostika a elektrotechnika 2 2 4
  Silniční vozidla (M) 3 2 2 2 9
  Učební praxe
  Praxe 3 3 3 3 12
  Strojírenská technologie 2 2 4
  Maturitní projekt (M) 3 2 5
  CELKEM ODBORNÁ ČÁST 10 14 20 16 60
  CELKEM 31 32 33 33 129
  B. Nepovinné vyučovací předměty
  Sportovní hry x x x x
  dělení hodin (maximum týdně) 46,9
  disponobilní hodiny 28
  minimálně  (cekem hodin) 128
  (M) – volitelný maturitní předmět

  Odborné předměty

  Maturitní projekt

  • Maturitní projekt vede žáky k praktickému využití nabytých vědomostí z teoretických předmětů. Žáci postupně zpracovávají samostatné projekty z různých technických oblastí, na kterých se učí řešit konkrétní problémy, plánování činností, ekonomické náležitosti a tvorbu technické a výrobní dokumentace. Část projektů včetně maturitního projektu je zaměřena na praktickou realizaci dané úlohy.

  Úvod do strojírenství

  • Předmět Úvod do strojírenství je jedním ze základních odborných předmětů oboru Dopravní prostředky (ŠVP Strojírenství pro automobilní průmysl), který se spolupodílí na formování osobnosti technika. Cílem je dát žákům základy technického myšlení, naučit je užívat odbornou terminologii a získat přehled o základech strojírenské výroby se zaměřením na automobilní průmysl.

  Konstrukční modelování

  • Cílem předmětu je vytvořit základ vědomostí a dovedností potřebných pro navrhování jednoduchých strojních celků a strojních součástí. Naučit žáky zpracovávat informace z nejrůznějších zdrojů, třídit je, hodnotit a dále používat. Žáci si také v v nevyšší možné míře osvojují práci s aplikačními programy využívanými při projektování a konstruování.

  Metrologie ve strojírenství

  • Předmět Metrologie ve strojírenství je odborným předmětem oboru strojírenství, který se spolupodílí na formování osobnosti technika. Cílem je dát žákům základy technického myšlení, naučit je užívat měřící techniku a získat přehled o základech měření.

  Opravy a údržba vozidel

  • Cílem předmětu Opravy a údržba vozidel je seznámit žáka s problematikou nejčastěji používaných postupů, vybavením a diagnostickými zařízeními používanými v oblasti hledání závad, diagnostiky a oprav dopravních prostředků. Žáci tak získají předpoklady pro samostatnou práci v servisní oblasti a oprav vozidel.

  Řízení motorových vozidel

  • Cílem předmětu řízení motorových vozidel je poskytnout žákům odborné znalosti, dovednosti a návyky potřebné pro zabezpečení provozuschopnosti dopravních prostředků a řízení motorových vozidel. Další neméně významnou částí je posílení zodpovědnosti a svědomitosti při řízení a ovládání vozidel, rozvoj komunikativních a motorických schopností tak, aby se žáci dokázali bezpečně pohybovat v silničním provozu.

  Autodiagnostika a elektrotechnika

  • Cílem předmětu Autodiagnostika a elektrotechnika je seznámit žáka s problematikou nejčastěji používaných elektrotechnických prvků a diagnostickými zařízeními a postupy používanými v oblasti dopravních prostředků. Žáci tak získají předpoklady pro samostatnou práci v oblasti diagnostiky a oprav elektronických systémů vozidel.

  Silniční vozidla

  • Tento předmět je pilířem pro pochopení konstrukce, účelu, principů a částí silničních vozidel. Poskytuje žákům odborné znalosti, dovednosti a návyky potřebné pro zajištění provozuschopnosti dopravních prostředků, provádění oprav, diagnostiku a zpracování servisní dokumentace. Předmět silniční vozidla vytváří technický základ vědomostí pro navazující předměty provozuschopnosti a strojírenství.

  Praxe

  • Předmět Praxe vede žáky k praktickému ověření a aplikaci svých nabytých vědomostí z teoretických předmětů. Při praktických činnostech žáci získávají nové poznatky a zkušenosti založené na konkrétních situacích vznikajících při realizaci zadaných úkolů. Na jednotlivých pracovištích se seznámí se zásadami bezpečnosti práce, hygienickými a požárními normami a získají zkušenosti v oblasti profesní komunikace.

  Strojírenská technologie

  Skip to content